Fiske och historia i gemensam satsning

Samarbete har inletts mellan projektgruppen för Långå Skans och styrelsen i Långåfisket om en anläggning som välkomnar besökare och inbjuder till fritt fiske längs Långåljusnan, strömsträckan vid skansens sydsida. Platsen ska även användas för undervisning om fiske samt som övningsplats i fisketeknik, catch and release och konsten att ta hand om fångsten och anrätta den. Den historiska platsen ger i sig kunskap om svensk försvarshistoria sedan Härjedalen införlivades med Sverige genom freden i Brömsebro 1645. Skansen är ett försvarshistoriskt kulturminnesmärke. Satsningen förenar två intressen som väntas ge betydande resultat för båda parter.

Idén bygger på att Långåfisket upplåter strömsträckan i Långåljusnan på skansens södra sida för fritt fiske för dem som besöker Långå Skans. Långå FVOF uppför och underhåller en trevlig och välordnad plats vid biflödet Kvisslas utlopp. Installationer görs med grill, sittbänkar, rensbord, vindskydd och informationstavlor. Skötsel samordnas med projektgruppen för Långå Skans.

Tillträde för alla besökare, fiskeintresserade och skolklasser med fritt fiske längs strömsträckan. På platsen kan Långåfisket arrangera utbildning och temadagar för att öka kunskap och färdigheter inom sportfiske. Enskilda sportfiskare och familjer kan alltid nyttja installationerna i egen regi.

Satsningen innebär en intressant komplettering som gör Långå Skans till en större attraktion för det tusental besökare som årligen kommer till skansen. Åtgärden väntas dessutom öka antalet besökare och användningen av Långå Skans som besöks- och utflyktsmål.

Långå FVOF i Härjedalen gör sedan flera år satsningar på att öka upplevelsen av fisketuren förutom själva fisket. En särskild ledamot av styrelsen ansvarar för fiskevårdsföreningens kulturprogram. Tyngdpunkten ligger på natur, miljö och klimat samt historia med kunskap och upptäckter i fjäll-, skogs- och kulturlandskap.

Inriktningen är att öka medvetenhet om naturresursernas betydelse samt samhörigheten med bygdens kultur och historia. I sammanhanget intar Långå Skans ett särskilt värdefullt försvarshistoriskt objekt med anor till 1600-talets andra hälft. Långåljusnan sträcker sig med sin strömsträcka längs skansens sydsida.