Byggnader. Nya installationer.

De byggnader som finns på kartan har troligen även funnits i verkligheten. När skansen upphörde som del i försvaret i början av 1800-talet såldes byggnaderna. Eftersom de var timrade var de lätta att montera ner och fraktas för uppsättning på annat håll. Enstaka objekt kan spåras ofta lador eller förråd. Infarten i bildens högra del är försedd med ’kavelbro’ som består v rundstockar. Eventuellt kan den ha varit rörlig och möjlig att hissa upp helt eller delvis. Vägens sträckning mot Hede är intressant då den löper längs strandbrinken. Rester av vägen kan skönjas än idag.

Hela området ’städades av’ när verksamheten avvecklades och inget lämnades kvar. Materiel i form av vapen och vissa redskap fördes till verksamheter som pågick på annat håll.

I arkiven finns ett antal ritningar och kartor som illustrerar ambitioner, tankegångar, planer och anvisningar för hela försvarsanläggningen och dess tänkta funktioner. Dessa kan tydas som att det blev en ’modern’ anläggning i linje med tidens kunskaper om fortifikation.

Donjon, tornbyggnad för försvar men även logement, alltså bostad, med skottgluggar i de två nedersta och skyttevärn i den översta för sista motståndet. Byggnaden är ritad för Långå Skans men blev troligen aldrig uppförd.   Ritning: Armémuseum, Stockholm

Den nya fortifikationsordning som antogs 1653 av Drottning Kristina, året innan hon abdikerade, är grunden för den inriktning av försvaret som ledde till ett omfattande system med skansar. Fortifikations ordningen utvecklades i flera steg åren 1658, 1666 och 1695. Den först anlagda skansen i Långå hör till den ordningen och den nuvarande från 1700 har sitt ursprung i den försvarspolitiken.

Fortifikationen hörde till artilleriet med byggmästare, militär- och fältingenjörer som byggde och underhöll befästningarna. Fortifikationen fick status som självständig enhet år 1641.

 

 

 

 

 

 

NYA INSTALLATIONER

Vårdkase

Vårdkasen ingick i signalsystemet och var varningssignal för ofred.  Kasen består av ved, klenare timmer rest som en kåta. Vårdkasen som byggts vid Långå Skans är en illustration som ska visa hur de kunde se ut. Den är fylld med ris och det resta virket har försetts med borrhål för att fungera som ”insekts hotell”, en typisk idé för vår tid. Signalsystemet bemannades av lokalbefolkningen och användes när landet hotades av anfallskrig. Närmaste vårdkase för Långå Skans fanns på Knätten,  i västra delen av det höga berget söder om byn.

En vårdkase (’vårdkas’ eller ’böte’) är en signaleld. Den ingick förr i ett enkelt optiskt signalsystem, bestod  av ved och placerades på en höjd inom synhåll för nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna bildade en kedja av signaleldar. Därav kommer uttrycket ’löpeld’.

Sveriges försvar behöver information om det som pågar utanför landets gränser, då som idag. Det är underrättelsetjänsten som spanar och varnar för vilka hot som kan riktas mot vårt land för att tidigt förbereda försvar och hindra väpnat anfall.

Informationen måste komma fram snabbt. Snabbast var systemet med vårdkasar som låg inom synhåll från varann och som bemannades om hotbilden krävde det. Samtidigt fanns spanare och kurirer som red med budskap från gränsområdet till Långå Skans, ca 8 mil, inom tolv timmar.

Vårdkasen tändes för att varna befolkningen, men även för att  förvarna och mobilisera försvaret, däribland på Långå Skans, om vad som kunde väntas av fientliga styrkor och andra faror som kunde hota landet.

Kedjor av vårdkasar sträckte sig längs landets landgränser och kuster. Från de olika landsdelarna signalerade de till rikets centrala ledning.