Så byggdes skansen

  • Så byggdes Långå Skans sommaren 1700
    ’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september. På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Kunniga hantverkare ingick som specialister, var och en inom sitt område. Ett par hundra man deltog i bygget som även engagerade arbetskraft i Långå by. Överstelöjtnant C Bruchner var chef för projektet och ledde det fram till en modern försvarsanläggning. [LÄS MER]
  • Så byggdes Långå Skans sommaren 1700
    ’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september. På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Kunniga hantverkare ingick som specialister, var och en inom sitt område. Sammanlagt var som mest runt 600 man förlagda i tält. För första gången redovisas nu bygget som i detalj dokumenterades, dag för dag, av överstelöjtnanten C. Bruchner, och finns i ett [LÄS MER]
  • Så byggdes Långå Skans sommaren 1700
    ’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september. d.19 Julij igenom 6 man upgrofs grundläggning linierne uti Skantzen och sedan Hr Öv Knorring var uti lägret inkommen, så uth Commenderades 100 man med skyflar i Skantzen att upkasta Jordh uhr grafven på vallgången emedan man förr ej kunnadt grefva för den vädska som af ränge vädret var i jorden. Vallpåhlar giordes sammaleds af 24 man  800 stycken. Fachiner giordes i lika måtto af 19 man  370 st Summa 144 man föruthan smeder och kåhlare, så väl som andra förrättningar till Follckets underhåld som förband hvar till manskapet erfordras. Dato. afreste [LÄS MER]