Så byggdes Långå Skans sommaren 1700

’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september.

På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Kunniga hantverkare ingick som specialister, var och en inom sitt område. Ett par hundra man deltog i bygget som även engagerade arbetskraft i Långå by. Överstelöjtnant C Bruchner var chef för projektet och ledde det fram till en modern försvarsanläggning. För första gången redovisas nu bygget som i detalj dokumenterades, dag för dag, av Bruchner, och finns i ett protokoll som kulturpersonligheten och historikern Erik J. Bergström har renskrivit. Protokollet presenteras som ’sommarföljetong’ på Långå Skans hemsida www.langaskans.se under sommaren 2023 från den 1 juli och pågår fram till den 9 september. Kommentarer av Helge Jonsson, projektgruppen för Långå Skans.

8 September. om mårgon upbröt Hr Öv-l Bruchner med sitt Compagnie ifrån Långåby och har man stoor orsak heembära den nådefulla gärden skyldigt lof och ähra, hvilken har uphållit det manskap, som vidh denna påst varit förordnade vidh sådan vältrefnadt att Ehuru vähl stundom månge Siuke varit äro de Likvähl efter handen kombne till hellsa och Krafter igen. Så att man med  få Siuklingar ifrån Påsten af marchera kunnat; uthan att lembna någon dödh efter sigh för hvilken vältrefnadh man den stora Gudh högel. hafve att tacka;

Ammunition som Hr Öv-l ifrån Jerpe Skantz för sitt och Hr Cap Planting Comp hit bekommit Nembl. 5100 musquette Kuhlor och 1598 (?): 12 lodh Musquette Kruut, är uthi lika quantum quarlembnat uthi Långå Skantz, Ehuru vida man med Skantzens förfärdigande ähr kommen och hvadh som ännu till dess fullbordan åtherstår uthvisar med fölliande förslagh hvilket och d. 2 September 1700. Högvälborne Hr General Majoren till Högquarteret är tillskickadt.

Uthur Inventario är och till att för huru många huus som är opbygdt och hvadh för redskap där quarlembnadt är.

Datum Långåh d. 8 September 1700.

C. Bruchner

Kommentar HJ: I och med det kan vi räkna den 8 september som en märkesdag i Långå Skans’ historia. Det är den här dagen, år 1700, som Långå Skans övergår från att vara ett anläggnings- och byggprojekt till att bli en permanent försvarsanläggning i det svenska gränsförsvaret mot väster. Övrstelöjtnant Bruchner kan känna sig stolt över vad han och hans två hundra mannar har lyckats utföra. Det omfattande arbetet har skett utan dödsolyckor och sjukdomar har varit få. Det detaljerade protokoll som förts varje dag sedan den 29 juni 1700, med flera medverkande rapportörer, avslutas av honom själv. Det är med behärskning men uppenbar stolthet som han känner sig nöjd med sitt ansvar och att han lett arbetet till det resultat som blivit. När han rider ut från Långå by med sitt kompani, tidigt om morgonen, lördagen den 8 september år 1700, tackar han sin Gud för den ’vältrevnad’ som upplevts. Det kan väl tolkas som att arbete och kamratskap har fungerat bra, officerare och befäl har varit skickliga ledare, bönderna i byn har varit till stor hjälp och även bidragit med ’häst macht’, hästkrafter, och relationerna med boende i byn har tydligen utvecklats till att där även upplåtits övernattning. Ingen har omkommit, några få sjukdomsfall men samtliga kan lämna Långå efter väl förrättat värv. 

Långå Skans intar samma dag sin försvarsroll med en officerare och nio soldater ur Jämtlands regemente och Ovikens kompani. En modern försvarsanläggning träder i funktion. Musköterna kan laddas! Det finns muskötkrut och 5 100 muskötkulor.

Tidernas största händelse i Långå går mot sitt slut och en permanent militär närvaro har etablerats. Hur gick känslorna i byn denna morgon, när överstelöjtnant Bruchner med sitt kompani på ett sjuttital man, lämnar byn? Sedan femtifem år är Långå och Härjedalen svenskt territorium. Redan det var en stor omställning från att tidigare ha tillhört Norge.  Medellivslängden var kort och endast ett fåtal i byn kan ha haft minnen av den tiden just den här dagen. Långå Skans blev säkert för många den slutliga bekräftelsen på att Långå tillhörde Sverige med ett viktigt uppdrag för framtiden.

Sommarföljetongen om byggandet av Långå Skans sommaren 1700 därmed slut. Ett ofantligt stort och varmt tack riktas till Erik J Bergström för det ovärderliga arbetet med att renskriva och tillgängliggöra protokollet. Din insats innebär att  dagens och framtida generationer har möjligheter att ta del av och förstå svensk försvarspolitik och fredsbevarande åtgärder, där Långå Skans ännu finns på kartan, idag som kulturhistoriskt intressant försvarsanläggning.

Långå Skans den 8 september 2023

Helge Jonsson /Projektgruppen för Långå Skans

7 September. Fredagen deeltes till arbete i Skantzen Fölliande manskap nembl.

Till magasins huusets täckiande och gålf sampt mellan bottn och dörrs inhuggande sförså vida de hinna kunde blef Commenderat     24    Till att Spitza Palissader och Klifva fodrings vädh till grafven  16 Till grafven med skyflar hackor och pickor    38   [sammlagt] 78

Klockan 10 för middagen kom Hr Öv-l till Skantzen och validicera det der quarstående  Jemptlands Compagnie  Kl. 4 om afton kom Sergeanten Berent Eiser tillbaka ifrån Jämptland och högquarteret hade och med sigh Hr General Majorens breef och ordres till Hr Öv-l. Dat. d. 25 Hujus att såsom Skantz arbetet nu merdels lärer vara ferdigt, så hade Hr Cap Planting fått order  jäm bvähl med sitt anförtrodde Comp d. 9 Hujus att af marchera, och att en vacht med en underofficer och 9 man uhr Jemptlands Regemente och Ovikens Comp var beordradt sigh  uti Skantzen infinna allt emottaga och uthi godh acht hafva.

Dato. fick och Hr Cap Planting ordres från Hr General Major af samma Dato d. 5 Hujus  om samma dess afmarche till hvilken Datum om vacht var för Oviken i Jemptland   Commenderat uthi Skantzen att Förblifva.

Kommentar HJ: Den här dagen, fredagen den  7 september, år 1700, är själva slutet för det imponerande projekt som drivits under drygt två månader och Överstelöjtnant Bruchner, ”platschefen” får sin order att avsluta arbetet. Samtidigt ger han order till kapten Planting att avmarschera från Långå till  Jämtland [Östersund] med 68 man och lämna kvar en vaktstyrka på en officerare och 9 soldater ur Jämtlands Regemente och Ovikens kompani. Vid sin inspektion av skansen konstaterar Bruchner att skansen i huvudsak är färdigbyggd och därmed funktionell för sitt uppdrag att skydda denna del av Sverige från anfall västerifrån.

6 Dato, [6 september] om mårgon marcherade Hr Cap Planting Comp den dheel som legat uthi byen Långå med Fahna? till Skantzen och således Conjugerades med det af samma Comp hoos Cap i Skantzen varande manskapet

Dato efter hållen Corum uthdeeltes till arbets af Hr Cap. Planting Comp i Skantzen liggande nembl.  Magasins huuset till dess Taak och gålf  24 Palissader att Spitza och Klifva till Fodring i grafven 8  Att boota den nederfallna badstugu ugnen 2 att värpa med mullbänkar kring huusen i Skantzen 4 Uthi grafven med skyflar hackor yxor och Klubbor    38     76 [sammanlagt]

Hvadh som anbelangar Smeder Kålare och de som brukade äro till brygga och mahla vidh hvart Comp och uti den summa som på arbets folket äro med inrächnade till att fylla 200 man har man allenast på någre och hvar dagh icke nembt dhem, men så äro de Likvähl stedse brukade till att bränna Kåhl och Smide, det som för nöden varit så till Skantz arbete som beridne Dragoner och de andre till Comp i allmänna tienst med byggande tillsammans 6 man eller en roote på hvart Comp. Dato. Hämptades och tillhopa alle Skått kiärror och uthi Skantzen inbrachtes i förvahr.

Af den kallck som hit till Skantzen kommen är ifrån Jämptland Tiugu (tunnor?) och ½ Tunna är upgångit till muhrar här i Skantzen uthi 6 huus och vidh broon stående vacht huus, så väl till att blanda uti Leeret som till Kallck slå och hvitlime inalles 16 tunnor och finnes ännu Fyra och ½ tunna vara i behåld.

Det Timber som efter Befallningsmans anstallt af allmogen är huggit och framflåttadt uti Elfven till Skantzen är först 204, och sedan 235, tillsammans 439 stockar föruthan de 1090 som för af Soldaterne äro huggne och dessa med böndernes häst macht fört till Elfven och der blef det kastadt uthi Strömmen och flöt till Skantzen hvarest det af Soldaterne åter emottog och på Landet släpades.

 

De 8 stänger Jern hvilka d. 28 Julij från Frösön hitsände äro, finnes således vara upbrukade som Capitienerne Hr Swa hiner och stundom på ett långt Stycke ifrån Skantzen hafva blifvit hämptade och af Soldaterne till Skantzen burne, sammaledes och vallpåhlarna har man här och där i marken måst upsökia torra trän och dhem der till bruka, så och allt på ryggen till Skantzen hembära muursteen sammaledes hämptat ett temligt stycke från berget. och i Skantzen inbracht, så är och allt detta Timber som uth för Elfven till Skantzen kommit där,opfiskiat häfvadt och med mans hielp opför dragit ehuru svår backe varit att draget opför är Likvähl till allt sådant ingen häst macht brukadt uthan allenast med Soldaterne således bearbetadt so m Protocollet vidare uthvisar föruthan det att timbret större dhelen är af Soldaterne huggit ¼ mihl och delst 1/8 mihl från Skantzen, och oansedt man icka hvar dagh har det infördt så hafva Likvähl öfver och underofficerare dagl bevistadt arbetet, det drifvit efter den anledning som der till af vederbörande gifvit är, och hvadh vidkommer de beridna Dragoner hafva de nest anförde Patruller dagel. giordt sine vachter.

5 September. Onsdagen regnade heela dagen att intet arbete kunde företagas.

Och så som Hr Cap Swartzhof med sitt Comp upställdh till af marchen blef dem af Hr Öv-l tillfrågat om de niutit deras Rättigheet och solld efter Staten för den tidh de här varit då hvar och en tillstodh fått det dhem tillkomme föruthan som Hr Befallningsman efter Liquidationen har reverserat för heela Compagnie  restera och de efter Hr General Majorens försäkring varde niutandes i Gefle utaf Landt Räntningen uti med penningar hvar på Hr Öv-l tackade så officer som gemene för flith och arbete på denna post, önskade dem en Lycksamh reesa och der på anträdde Capitien  marchen, och togh Hr Cap med sigh den amunition af Kruut och Kulor, som han har bekommit från Jämptland sedan han kom hit till Långå.

Dito efter Hr Cap af march Lefverte Hr Leutenant Törnefeldt och tillbaka de materialer som Hr Öv-l Comp brukat vidh detta Skantz arbete nembl.

18 yxor 45 st. skyflar 2 st hackor 6 st. pickor.

Dato mot afton afmarcherade uhr Skantzen och till Byen det manskapet af Hr Öv-l Comp som uti Skantzen varit Commenderat och afförde dhem Hr Leutenant Törnefeldt. Kommentar HJ: En gripande skildring kring kapten Swartzhofs och hans kompanis avmarsch från Långå Skans. Känslorna är tydliga. De ska tillbaka till sin förläggning i Hälsinge regemente vars ledning finns i Gävle. Mer än halva styrkan lämnar skansen och kvar finns ett sjuttital personer. Manskapet har fått sin betalning och kapten Swartzhof med sina mannar avtackas och önskas lyckosam resa.

4.Dito till Magasins huuset timbrande troo att skaffa, gålf att giöra med mehra delltes  29 af Första Comp och 1 af 3:die Comp   30  Palissader att Spitza af 3:die Comp   4  Fordringen i grafven att tillhugga af 3:die Comp. 6  Anslå samma fordring med yxor och klubbor på 3 stellen af 1:sta Comp 8 och af 3:die  dito 4 man  12 Till grafven med hackor och skyflar af 3:die Comp  4   91

För middag höllts Krig rätt öfver soldaterna af Öv-l Comp Lars Andersson i Västerbor och Per Stålpe och blef den förste dömbdt till 5 gatulopp genom 300 man och den senare för stölldh med ett gatulopp genom 150 man, hvilken Execution strax förrättades.

Dato Lefvererte Hr Cap Swartzhof från sigh de materialer han haft vidh Compagniet nembl.21 skyflar, 5 hackor, 4 pickor, 20 st. gambla huggyxor som han af Befallningsman vidh dess Hitkombst låtit emottaga 23 st. och legat här i Vembdahlen sedan sista ofredh, Cronan tillhörige af hvilka 3 st. yxor bortkommit eller gådt sönder som Capitein intet kunde igenskaffa.

Dito Lefvertes en steenhammar och 2 muurslefvar som nu här blifvit giorde af Cronans Jern, den trydie muurslefven var bortkommen. Dato ankom Elfva stänger Jern från Jemptland, utan den ringaste Bookstaf, hvadh de väga, hvilket Järn här i Skantzen inlades efter som det förmodel. här brukas skall. Kommentar HJ: För första och enda gången hålls krigsrätt och två soldater får sina straff i form av gatlopp som omedelbart verkställs. Gatlopp innebar att den dömde med bar överkropp fick springa mellan två led av soldater och få ett slag med käpp av var och en. Det framgår inte vad Lars Andersson straffas för medan Per Stolpe har gjort sig skyldig till stöld. Eventuellt finns ett inbördes sammanhang. Kan det vara så att Lars Andersson har uppmanat Per Stål att rymma.  I lagen finns en paragraf där en person kan dömas till ’gatulopp’ ”som förledde en bruks- eller smedperson att övergiva riket”. Det hade ju varit en utväg för Per Stålpe. Det mycket hårda straff som Andersson döms till tyder på att det rör sig om mer än stöld. Det är tveksamt om Andersson över huvud taget överlevde de tilldömda 1 500 spöslagen efter fem varv med 300 man uppställda. Då det endast var 90 man tillgängliga den här dagen hade det inneburit 15 ’gatulopp’. Och hur kändes det för de kommenderade soldaterna att utföra straffet? Lagen ändrades först 1812 då gatlopp upphörde som militär bestraffning.

3.September Uphörde Hr Cap Swartzhof med sitt Comp arbeta på Skantzen, och i dess ställe giorde sigh resfärdige här ifrån

Dato. Uthdeltes till arbete Fölliande manskap. Magasins huusets timbrande 10. att hugga troo 4. att hugga och bära taakvedh 12.att hugga rafter och Täckier 12. att Klifva och tällia till gållf och det inläggia 12 alla af  Första Comp.    50 Bryggstugu gålf och i Kiöket af dito    8   Palissader af 3:die Comp att hugga och Spitza  8  Till Skantz grafven med skyflar, hackor, klubbor och yxor af Första Comp 3   och af 3:die Comp 21   92

Dhe som i proportion resterade hade med dheras underhåld Spannmåhl dhen att  dhels mahla och baaka.  Dato.  afreste från Långå by till Jämptland och Högquarteret igen den der ifrån Hitsände och Aug ankombne Fortifications Leutenanten  Böhrie Haagen sedan han 8 dagar har varit och besedt Skantz arbetet.  Kommentar HJ: Arbetsstyrkan har nu halverats i och med att Swartzhofs kompani gör sig iordning för avmarsch. Fortifikationslöjtnanten Haagen är klar med sin inspektion och återvänder till högkvarteret i Östersund. Hans redovisning bör finnas i något arkiv.

2.Sept. Söndagen förrättades guds tiensten i Skantzen af Hr Lars Booman och dato Kl. 12 ankom en expell [expell betyder här ’utsänd’] Dragon Pär Ockekren? från Högquarteret i Jämptland med Hr General Majorens ordres till Hr Öv-l att sedan gudh hvilken vij Lof och ähra har förvändt denna nys itände Krig lågan uti en önskeligt Freed med denmark att du eller Poster hvilka till Säkerheet emot Fienden varit uthställte med mera skulle indragas och att Hr Cap Swartzhof med sitt Comp d.5 och Hr Öv-l der på d. 8 September skola här ifrån af marchera, och Hr Cap Planting till vidare ordre qvar med sitt Compagnie, allenast blifva, så blifver icke allenast Poster och förvachten straxt indragne utan och anstalt giordes be:de Comp till af marchera.

Dato giordes förslagh på det arbete som ännu vidh Skantzen till dess Fullbordan kan återstå Hvilket Hr Öv-l till Hr General Majoren öfversände, som dess bref med mera lärer uthvisa

Kommentar HJ: Ett efterlängtat besked kommer denna söndag, uppenbarligen helt oväntat: Huvuddelen av uppdraget avslutas,  ett kompani blir kvar. Kapten Swartzhof ska avmarschera redan om tre dagar, överstelöjtnant Bruchner, han som lett arbetena, ska lämna med sitt kompani den 8 september och endast kapten Planting med sitt kompani, cirka 60 man, blir kvar för återstående arbeten. Anledningen till den plötsliga ordern är freden i Traventhal den 8 augusti i det Stora Nordiska kriget, där danskarna, efter Karl XII uppmarsch mot Köpenhamn, fick ge sig till förhandlingsbordet i slottet i Traventhal, som ligger i tyska Schleswig-Holstein. Det är med imponerande snabbhet som den nya situationen hanteras bland annat med omgrupperingar i armén. Samtidigt bekräftas här att den skyndsamma uppbyggnaden av Långå Skans kan ha motiverats just av det Stora Nordiska kriget år 1700 och hoten från Danmark till vilket Norge då hörde.

Det går inte att ta miste på den lättnad som dagens protokollförare känner när han skriver (tolkat till nusvenska): ”Lov och ära till Gud som vänt den nyss tända krigslågan till en önskad fred med Danmark”. Ett syfte med försvaret var då som nu att vi ska slippa krig och kunna leva i fred.

1 September Lördagen. Steen att bära från Berget af hvart Comp 12    36  Vallpåhlar att giöra af 3:die Comp  6 Snickare af 2:dra Comp   4   Magasins huus timbrande af första Comp 12. och af andra dito 6  18  Brygg huus af Första Comp 4. och af andra dito 12 16  Muur arbete der vidh af första Comp 10. och af andra Dito 8 18   Palissader af första Comp 9. och af andra Dito 12. och af 3:die dito 9  30  Efter Troo och taakvedh af Första Comp 3. af andra 2. och af 3:die 5   10  Timber att upsläpa af första Comp 6. af 2:dra Dito 6.af trydie dito 7  19 Uthi Skantz grafven af första Comp 3.af andra 8. och af 3:die Comp 3 man   14 Att mahla Säden af första Comp 8. af andra 3. och af 3:die 6 man 17  188

Annot:t arbete upsläpade timber stockar 170 Brygg huus taaket blef ferdigt, på magasins huuset är timbrat 3 hvarf och gåttar för  dörarna inhuggne, 8 böhlor steen till mans   Vallpåhlar är huggne 116 st. och af Doceringa veden till grafven är huggit 167 stycken    Kommentar  HJ: Brygghuset verkar bli det första kompletta och för ändåmålet färdigställda huset i skansen. 

31 Augusti. Steen att bära från Berget i Skantzen af hvarie Comp 12 man giör   36   Vallpåhlar af trydie Comp    6 Snickare af andra Comp    4     Magasins huusets byggiande af första Comp 12. och af andra dito 6 man  18  Brygghuuset att timbra af första Comp 4. och af andra dito 8 man 12  Muurarbetet der till togs af första Comp 10 man och af andra dito 8   18

Palissader och Klyfvor af första Comp 12. af andra dito 12. och af 3:die dito 9 man 33 Troo och Taakvedh till Brygghuuset af andra Comp 8. och 3:die d:o 5 man 13 Timbret uhr Elfven att upsläpa af Första Comp 4.af andra dito 4. och af 3:die 8 16

Uthi Skantz grafven medh skyflar yxor och Klubbor af andra Comp 2. och 3:die Dito 2  4 att mahla Säden för manskapet af första Comp 8. af andra Dito 3. och af 3:die dito 6  17  att giöra påhlar till Docerings fastslående af 3:die Comp    6     183

Annot:t Timmer stockar upsläpandt 70 st.  Taakvedh hemburit 42 st. Klufven Docering värke 144. 5 Böhlor steen till mans

på Magasins huuset timbrat 1½ hvarf. Påhlar till Doceringens fastslående är giordt 70 st.   Dato regnade för middagen och allenast arbetadt 6 timmar efter middagen. Kommentar HJ: Det regnade mycket sommaren 1700, stundtals så mycket att arbetet fick ställas in. Samtidigt var vattentillgången en fördel för driften av byns kvarnar. Den resursen användes av projektet för att mala säd.

30 Aug Steen att bära från berget till Skantzen af Hvarie  Comp 12 man   36  Snickare af 2:dra Comp  4 Portarne att timbra af andra Comp   10   Vallpåhlar att giöra af trydje Comp  6  Magasins huusets timbrande af 1:sta Comp 12. af andra och 3:die  hvardera 6 blir   24  Brygghuusets Timbrande af första Comp 4. af andra Comp 8. blir  12  Muur arbete af första Comp (saknas 10) och andra dito 8   18   Palissader att hugga af första Comp 10. andra 11. och 3:die dito 4 man   25  Troo och taakvedh att hempta, af första Comp 5. af andra Dito 6. och af 3:die dito 5  16  Medh skyflar uti Skantz grafven  af första Comp 2. af andra dito 5. och af 3:die dito 8 man  15  Till att mahla Säden af första Comp 7. af andra Dito 3. och af 3:die dito 6 man   16  182

Annot:t Arbete magasins huuset timbrat 2 hvarf och bielkarne pålagt, brygghuus är röstadt och troo pålagt, 9 Böhlor steen till mans 168, vallpåhlar 180, skyflar till grafvens  fordring.

29 Aug. steen att bära från berget à 12 man af hvarie  Comp  36  Snickare af andra Comp  4 Portarne af 2:dra Comp   10 Vallpåhlar att giöra af 3:die Comp  6 Magasins huuset att timbra af andra Comp 6. af första 12. och af 3:die 6 giör tillhopa   24    Brygg huusets arbetzmän af Första Comp 4. och af andra Comp 8 man giör  12  Muhr arbete af 1:sta Comp 10. och af andra dito 8     18  Palissader af 1:sta Comp 10. af andra dito 11. och 3:die Comp 3    24  Troo och Taakvedh att hämpta första Comp 4. och af andra dito 6. och af 3:die Comp 5 man    15    Skantz grafven af 1:sta Comp 2. andra 5. och 3:die dito 9 man  16    Till mahla Säden som de uthbek:t af 1:sta Comp 8. af andra 3 och af 3:die Comp 6 man   17   182      Annot:t vallpåhlar 60. Steen bölor 6 till mans och regnade mest hela dagen att allenast   5 timar arbetades Kommentar HJ: Den säd det talas om här är främst brödsäd som råg och korn. Det kan ha förekommit rågodling i Långå vid den här tiden, åtminstone odlades korn. Kronans försörjning med livsmedel skedde så långt det var möjligt lokalt eller från närområdet. Sädeskornen i sig är en hållbar förpackning om de förvaras tort. Gårdarna i Långå hade ’kornlador’ där säden kunde förvaras torrt och skyddad mot möss. I byn fanns flera vattendrivna kvarnar, varav en fanns i den bäck som nådde vallgraven i skansen. Den låg några hundra meter från skansen in mot Skansberget. Kvarnen fanns kvar intakt in på 1970-talet då kvarnhuset revs och monterades upp på annat ställe.

28 Augusti. Steen att hämpta från berget af hvarie Comp 12 giör   36  man  Portarnes Timbrande af 2:dra Comp   10 Vallpåhlar att väsa och fastslå i vallen af 3:die Comp 6  Magasins huusets Timbrande af första Comp 12. af 2:dra dito 6. och 3 dito 6 man  24  Brygg huuset af första Comp 4. af andra Dito 8   12  Till muurningen af första Comp 10. af andra Dito 8 man  18   Snickare af 2:dra Comp 4 man    4   Palissader att hugga och Spitza af första Comp 9 man, af andra dito 11 och 3:die dito 4 man  24  Till Skantz grafven medh skyflar af Första Comp 6. af andra Comp 11 och af 3:die 17 man       34   och som af arbetarne voro Förlofvade för sigh att mahla af Hr Öv-l Comp 8. af andra   Comp 3. och af 3:die Comp 2 man       13  181 [181 mn sammanlagt]   Annot:t arbete. Stormpåhlar 10 till mans. Palissader ferdig giorde 162, Klufne stockar til grafvens Docering 92 stycken. Kommentar HJ: Sedan några dagar arbetas på ’portar’ för var och en av de tre utgångarna; en – själva huvudingången – mot öster, en något mindre mot väster och en som ansluter till löpgraven ner till ’Långåå å’, den vi idag kallar Långåljusnan. Passage in i respektive ut ur skansen är nödvändig, samtidigt som det är ’öppningar’ för angripare att ta sig in. Hittills har vi inte kännedom om hur dessa  ’portar’ var konstruerade, men en teori kan vara att de bestod av ’fallbryggor’ som kunde hissas upp eller sänkas från sina anslutningar till jordvallarna. Det som talas om här ”Portarnes Timbrande” handlar troligen om den konstruktion som omgav den öppningsbara delen av porten.

27 Augusti måndagen Efter ankombsten från byen och hållen Corum arbetades att hämpta steen af hvardera Comp 12 man giör  36 man  Magasins huuset byggande af första Comp 6. andra 12 och 3:die Dito 6 som blir  24   Brygg huus byggningen af andra Comp    12   Muur arbetet att drifva af Första Comp 1, af andra 9 af 3:die dito   19  Snickare af andra Comp   4   Portarnes timbrande af 1:sta Comp 3 af andra dito 5  8   Timber att updraga uhr Elfven af första Comp 25, af 3:die Dito 19 och 23 giör   67  170

Dato. Kom Befallningsman Elff till Hr Öv-l och sade Magasins huuset var för litet och det blef befalt byggia som bod der vidh på östra änden 6 alnar lång.   Annot:t arbete som giordt är denna dato med timber updragit 138 st. 3 hvarf timbrat på magasins huuset, 4 på brygg huuset, 9, bölor steen till mans.  Kommentar HJ Flexibilitet, snabba beslut och genomförande av ändrade planer verkar ha fungerat väl. Den militära ordningen i arbetsstyrkan fungerar. Att det byggs ett magasin inne i skansens östra del är en nyhet, eller är det missuppfattning om väderstrecken? I den beskrivning som finns om byggnadernas läge är magasinsbyggnaden placerad i skansens västra del. Gropen i marken som syns där idag är magasinets källare. Eller är det magasinets östra vägg som avses?

26 Aug. Söndag förrättades guds tiensten uti Skantzen af Hr Lars Booman sedan allt Krigs folket från byen föruthan vachten var tillstädes.

Dato. Efter middagen emot afton ankom till Långå by Fortifications Leut: Borie Hagen, hvilken af Hr General Majoren var hit Commenderad till Fortifications och Skantz arbetet, det samma att besee och efter någre dagars förlopp att resa här ifrån åth åthsiöö och dufve till de värck som der bygde äre denna sommar till landets  Säkerheet emot fiendtl.infall. Kommentar HJ: Byggandet av Långå Skans närmar sig nu sitt slutskede och det är dags för inspektion som genomförs av  Fortifikationslöjtnant Borie [Börje]  Hagen på direkt uppdrag av Generalmajoren Axell von Shaars som är den högste ansvarige för skansens tillkomst. Hagen ska sedan fortsätta till Ottsjö och Duved i Jämtland där motsvarande projekt pågår för att hindra fientliga anfall från väster.

25 Aug. skulle och så 200 man dhelas till arbetet, således att först rächnades der till alla de i Skantzen som intet voro på och skulle på vacht och der till tog Fyllnaden af Hvardera Comp i Byen belägne, hvillka om mårgon marcherade från byen till Skantzen och begynte så efter Corum att arbeta hafvandes med sigh middags måltid och att gå om afton till sina quarter igen. Kommentar HJ: Det finns tidigare uppgifter om att en del av manskapet bodde i förläggning hos byns bönder. Tydligen i större antal än vad som tidigare framkommit. Det som är särdeles anmärkningsvärt är att bönderna som hyresvärdar även försåg soldaterna med mat, både som matsäck (lunch) för dagens arbete och till kvällsvard, det vi idag kallar middag. Det är svårt att föreställa sig att byns bönder hade kapacitet att försörja fler än det egna gårdsfolket, även om Långå by var känd för att vara välbärgad.

Hr Öv-l var och sielf i Skantzen med de andra officerare som fölgde arbets folket.Steen från berget att bära af hvar Comp 12, giör  36

Vallen att byggia med Fachiner af hvarie Dito 4   12  Vallpåhlar att hugga och hembära af hvarie 6        18

Snickare af 2:dra Comp   3    Magasins huus byggnaden af 1:sta och andra Comp 12  24   Brygg huuset dito af !:sta och 2:dra Comp à 6 man  12    Vid muurningen af 1:sta Comp 7 och andra 6  13  Portarne bearbetande af 1:sta Comp á 8  (saknas 8)     16

Lägrets afrödiande af 3:die Com  6

Till ett Kookhuus uthan Skantzen vid Strömmen til dess det rätta Kiöket uti Skantzen   blir färdigt af andra Comp    6 Fachiner att hempta af första Comp 12. af det andra 6 och af det 3:die Dito 10 man blir 28    174

Annot-t vallpåhlar 720, Fachiner 336, Steen bölor à 10 till mans.  på Brygghuuset timbrat 2½ hvarf, på magasins huuset 1½ och på Kiällaren 4 hvarf,    Timmer stockar släppadt uhr Elfven och in i Skantzen 54. och ligger qvar 94.  Brygg stugu spisen grundlades.

23 Augusti  Vidh muurningen till leer taga och bruka af första Comp 2 af andra 6. af 3:die 2 man giör   10    Steen att bära från berget af hvardera Comp 12      36    Vallens byggande af hvardera Comp 4      12 Vallpåhlar att hempta af hvardera Comp 4     12     Snickare arbetet att giöra af 2:dra Comp     23

Skogen kring Skantzen borthugga af första och 3:die Comp 4. och af 2:dra Dito 5. Blir      13    Magasins huuset timbrande af första och 3:die Comp 6 och af 2 dito 12  man 24    Portarne att begynna byggia af 1:sta och andra Comp 6 giör summa12

Fachiner att giöra af 1:sta Comp 18. af andra 16 och af trydie  Comp 14 blir  48  Brygg huuset af 2 rum med Kiök der vidh, begynt att timbra och strax muhra af   1:sta och andra Comp 6 och Corporaler         13     182 man

Annoterat vallpåhlar 480. Fachiner 576, Steen bölor 10 till mans   Magasins huuset timbrat 3 hvarf och Kiällaren 6½ hvarf.   på Brygg huuset är bygt 3½ hvarf och måssa är hämptadt af samma manskap, timbret   Som Bönderne huggit och framflottadt i åhn blef upsläpat 68 ståckar.

22 Aug. muur arbete vidh Corps de garde af 2:dra Comp   9     Steen från berget bära af första Comp 12 och de andra hvardera lika så många man  36 Faciner att giöra af första Comp 12 och de andre af hvardera sammaleds 12 36

Vallen att bygga med Fachiner af hvardera Comp 4 man blir  12    Snickar arbete giöra af 2:dra  Comp   4   Skogens afrödiande från Skantzen af 1:sta Comp 6.och dito de andra 6 blir  18    Magasinshuusets byggiande af 1:sta och 3:die Comp 6. och af andra 12 man  24    Skått kiärror att föra Jordh på vallen af första Comp 22, af andra 14, och af  3:die 7. der ibland sombliga med skyflar     182    Annoterat vallpåhlar 480. Fachiner 432. Sten böhlor 9 till mans

Magasinshuuset 2 hvarf timbrat, vallpåhlar hemptades af det manskap som till steen  var afdehlte 12 man der af.

21 Aug. af första Comp till muurningen 4 och af 2:dra dito 7    11     Steen att bära från berget af första Comp 6. af andra dito 6, och af 3:die 12man   24   Vallpåhlar att giöra och hempta till Skantzen af alla 3 Comp, lika mycket 4 hvardera         12

Faciner att giöra af första Comp 6. af 2:dra dito 12, och af 3:die dito 6 man  24  Snickare af 2:dra Comp  2                          Vallar att lägga med Fachiner 8 man af 1:sta Comp af andra dito 10, och af 3:die Comp 1  19   Skogen Kring Skantzen att afhugga af Första Comp 8 (saknas 6) af andra 6. och af 3:die 2  14   Magasin huusets byggnadh af 1:sta Comp 6, af andra 12 och af 3:die dito 2 man  20   Skått kiärror att föra Jordh på vallen af första Comp 21, der af sombl. med skyflar, af  andra Comp 16. och af 3:die dito 15 man, på samma sätt   52   Granris att bära uti vallen af 3:die  Comp     183 man

Annoterat Faciner 280, vallpåhlar 480, granris 12 Böhlor till mans, 11 Böhlor  steen till mans

20 Aug. måndagen. Dato afsäntes Dragon Carl Sandal och Hans Reen på Patrull och för vacht i Funsdalen. Officers huusets fönster håll och luckor att sammanfoga af det första Comp 6 man. Dito på Baraquen samma förrättning 6. af det andra och till muhrning af 1:sta Comp 8. och af 2:dra 6 man        26   Löngången att bearbeta af första Comp   6  Steen från berget att bära af 1:sta Comp 6, af 2:dra Dito 6, och af 3:die  Dito 12   24   Vallpåhlar att hämpta af hvardera Comp 4            12  Faciner att giöra af första Comp 6. af andra dito 12 och af 3:die dito 6   24   Snickare att arbeta på dörar och luckor af 2:dra Comp  2   Vallen att bygga med Faciner af hvardera Comp 4   12  Till de 3 huus i vallen af hvardera Comp 4 är    12

Stora magasinshuuset i Skantzen blef dato påbegynt och der till af 1:sta Comp 2. af andra  8 och af 3:die 2 man medh yxor och skyflar till källare gropen  z12Medh skått kiärror att föra Jordh på vallen af första Comp 14. och skyflar 2, af andra Dito 15 och skyflar 6. Och 3:die dito 12 och skyflar 2 är   51  181 (man, sammanlagt; de som var sjuka för ett par dagar sen har kryat på sig!)  är Annoterat och giordt vallpåhlar 480. Faciner 252,10 böhlor steen till mans, de 3 små  huus i vallen färdiga föruthan dörar.

19 Aug. förrättades gudstienst uthi lägret af Hr Lars Booman

Kommentar HJ: Den 19 augusti år 1700 var en söndag och därmed arbetsfri. Vilodag! ’ Tänk på vilodagen så att du helgar den’ är det tredje av Guds tio budord, alltså befallningar, som Gud förmedlade till mänskligheten via Mose, enligt Moseböckerna i Gamla Testamentet. Prästen Booman i Hede kom ridande från Hede, ca en och en halv mil från Skansen, och förrättade gudstjänsten. Utöver detta innebar vilodagen att arbetsstyrkan kunde återhämta krafterna inför den kommande, sex dagar långa, arbetsveckan.

18 Aug. Till officers huuset, dess gålf och mera fullborda af 1:sta Comp   18     Baraquen till gållf och Lafvar, att klyfva och frambära och inläggia af 2:dra Comp  11 och 7        18Muurmästare och dess Handt langare  af 2:dra Comp    7   Corps de gardes af 2:dra Comp att giöra gållf och Lafvar   6  Löngången att bearbeta och Palissater der vid at sättia af 1:sta Comp       6  Steen att bära från Lägret af Första Comp 6, af andra 8. och af 3:die Dito 12 man   26  Vallpåhlar af hvardera Comp 4 man   12   Faciner att giöra af första Comp 8. andra 10 och 3:die 12   30          Snickare af andra Comp till dörar och annadt  2    Vallens byggande med Faciner af 1:sta Comp 5 af andra dito 6 och 3:die dito 4 man 15

De 3 huusen i vallen att bearbeta af 2:dra Comp 9 och 3:die 3   12  Snickare på Corps de guarde, dör och luckorne af första Comp        1      Med skått kiärror att föra Jordh på vallen 1:sta Comp 7. af 2:dra Comp 6 och med skyflar       3 man och af 3:die Comp med skått kiärror 9 och skyflar 2 man         178

De 4 man Felade af 1:sta Comp  fördenskuld att manskapet Siuknade, och ej orkade till  vacht och arbete som angafs, desse arbetadt som Annoterades, vallpåhlar 486, Faciner  348, 11 böhlor steen till mans, de andra 3 huus blef Lafvar och gålf fullbordade,   vallhuusen blefvo till 6.7 och 9 hvarf högt timbrade. Kommentar HJ: ’Lafvar’ som nämns är sängar, för manskapet våningssängar. De tre husen i vallen är  tydligen avsedda för de tre permanenta batterierna med mörsare vars skottrikningar som täcker hela området runt skansen. Det är första gången som noteras frånvaro på grund av sjukdom och orkeslöshet. Sjukfrånvaro har legat på väldigt låg nivå, runt en eller två procent av hela styrkan.

17 Aug. officers huuset att Fullborda med gållf, taaket och muhra medh der till nödige stenburne allt af 1:sta Comp    27 Baraquen att fullborda af 2:dra Comp  11   Och till muurningen med steenbärarne af D:o Comp  8  Corps de gardet, Dito att Fullborda medh flaktalliande och muurningen af 2:dra Comp  12  Löngången att bearbeta af 1:sta Comp    6  Steen att bära från berget in uti Skantzen af 1:sta Comp 6. andra 6. och af 3:dje dito 12 man    24  Vallpåhlar att giöra och frambära af 1:sta 4. och af andra Compagnierne sammaleds 4  12   Faciner att giöra och frambära af 1:sta och 2:dra hvardera 6, och af det 3:die dito 12 man  24   Vallen att bygga och Docera medh Fachiner, af Första och 2:dra Comp hvardera 3 och af 3:die 6 man  12   Till de 3 förtächta huus i vallen af 1:sta och 3:die Comp  hvardera 4 och af 2:dra Comp  6  14  Steen från berget att hämpta af 3:die Comp  6   Skått kiärr manskapet af 1:sta Comp 6. af 2:dra 10 af 3:die medh skyflar 4, så och medh Skyflar af 2:dra Comp 5 man  25     sammanlagt    181   man

Den ena karlen som denna dato manquerade, kommer der af att 2:ne gemene af Hr Cap  Plantings Comp hvar ibland den ena var smed, med Hr General Majorens Consens blifvit  på några veckor förlofvad till Jämpteland.   och detta manskap giorde vallpåhlar 440, Fachiner 264. 8 böhlor sten tillsammans, till   officers huuset den felande taakveeden 35 st. framburit och pålagt gollfvet, Dito halffärdigt  uti alla Fyra rummen, mullbänk och lafvar bearbetadt på Baraquerne och Corps de gardet.

d.16 Augusti. Till officers huuset dess tächning af 1:sta Comp   18   dito af 2 muurmästare och 4 till handtlangning af samma Comp     6Till Baraquen till dess tächning af 2:dra Comp. 11 och till murning sammaledes 6                           17

Corps de gardes fullbordande af Hr Cap Swartzhof eller 2:dra Comp till dess täckande och Golfvets inläggiande                 12  Löngången att förfärdiga af 1:sta Comp med skyflar och yxor    6   Steen att bära af 1:sta Comp 12 af andra dito 12 och af 3:dje dito 6    30    Vallpåhlar af hvardera Comp 4 man  12

Till att Timbra 3 st. Logementer i vallen vidh Portarne Såsom det ena hvilket redan uti den öfre porten giordt är af hvardera Comp 6 man med skyflar, och giör    18  Fachiner att hämpta af Hr Öv-l Comp 6. och af 2:dra Comp Dito 6. men af 3:dje Comp 12            24     Till vallens byggiande med Faciner af 2:dra Comp 6 och af tredje Comp 12. Medh skyflar och yxor 18    medh skått kiärror att föra Jordh på vallen af 2:dra Comp 10 och 1:sta 4 man, af 3:dje  dito 5 man     19       180

Hvilka förrättadt som annoterat blef att införas på officers huuset högg 190 st. taakvedh  och 100 troo, dito inlades tråssbotn på huuset af bark, måsa näfver och Jordh och lades  på taakvedh på huuset å den ena sidan och å den andra hallf dito.  På Baraquen giordes tråssbotn färdig och pålades 73 st. troo, sampt tillskaffades 93 Taakveeder, sampt alt hämptades ett tienligt af lägit stycke uhr skogen till Skantzen    D ito blef Corps de gardes tächt allt färdigt, Faciner frambars 320, och vallpåhalr 480 st.

Dato blef underofficerare och det beridne manskapet rustmästare Svän mallm afsändt Siellf andre att Patrullera till Messlinge, Storsiön och den vägen der ifrån till Hede tillbaka, hafvandes  medh sigh en Bonde från Långå till vägvisare.

15 Aug. uthi officers Huusets byggiande giordes med 1:sta Comp 18   Baraquers timbrade af 2:dra  Comp 10    Corps de gardes dito af 2:dra Comp 13                                                                                                       Löngången att bearbeta af 1:sta   6   Steen att bära af hvardera Co  24 Fachiner att giöra af 1:sta Comp och 2:dra Comp hvardera 6 och af 3:die Comp 3, giör    15   Vallpåhlar att giöra af hvardera Comp 6 man  18  Till muhrningen af Hr Öv-l 3 man, 2:dra Comp 3 och af det trydje dito 4 man, är tillhopa    att muhra , taga och bära fram och bruka leeret       10                                                                              Till dörar och Fönster Luckornes giörande af 2:dra Comp  2  Medh Skåttkiärror att föra Jorden i Vallen af 1:sta Comp 14 man och 3 medh skyflar  af 2:dra Comp 15. och af det 3:dje Comp 12. så och 11 medh skyflar                           52 och till Skantzarbetet att fastslå Faciner och vallpåhlar af 2.dra Comp 9. och af 3:dje dito 3 man 12   180 man

De giorde vallpåhlar 780, Faciner framburne 130, steen framburne af de 24 man, 10 böhlor hvardera, officers huuset är befodrat till röstet, Baraquen Dito till röstet och rafter medhen dhel troo på läggande, Corps de gardes sammaledes troo pålagt och flaktalldt ej in  uthi föruthan een hoop taakvedh som hugget och framburet blef.

14 Augusti. Commenderades till officers huuset af Första Comp  19     Baraquen af Hr Cap Swartzhofs eller andra Comp     10   Corps de guarde af 2:dra Comp   13  Löngången att timbra och Palissadera af Första Comp   6  Steen att bära af hvart Comp 8 man, giör tillsammans   24

Vallpåhlar att giöra af Hr Öv-l Comp  6 af andra Comp 9, af 3:die  Comp 6 man , giör 21Faciner giordes af   Första Comp 6, af andra dito 6 och af 3:die dito 3 man som giör  15  Muhrmästare att byga (?) och begynnade muhrar i de 2:ne huusen som under arbete varit af Första Comp 1, af andra dito 2, af 3:die dito 2, hvilka och så  Taga leer och det bruka, giör       5

Snickare och dess hielpare att hugga och bära fram virke ½ och dehls ¼ mihl uhr skogen,  Som tienar till dörar och dess karmar och fordring af 2:dra Comp 4  Skantz arbete med skåttkiärror af Första Comp 13 på ett musquett skått som förbe-t att  hempta och köra Jorden på vallen af andra Comp. Dito 15. och af Hr Cap Planting Comp 12 giör  30 Skyffel karlar der till af 1:sta Comp 3, och af 2:dra dito 9 man  12

Och till Skantz att anslå Fachiner af 2:dra Comp 6, och dito af 3:die Comp 13    172

Dato Annoterat vallpåhlar 780. Fachiner 183. 10 bölor steen till mans, officers huset är Botn mest inlagt och flaktalldt på väggarne på Paraquen bygdes 2 hvarf, på Corps de gardes   1 hvarf, och på Baraquen blef så väl Kroppåsen uplagt som dess botn Formerad med bark,   Måssa näfver och måsa eller Torff.

13 aug. afdehlt till officerarnes huus af Första Comp    21 man Till gemenes Baraquen af andra Comp     12

Till Corps de gardes af andra Comp   15  Till Löngången af Första Comp    6    Till stormpåhlar af 3:die Comp 8, af 1:sta Comp  4 man   Vallpåhlar att giöra af 3:die Comp 14 man      14     Till att giöra dörar för Corps de guardes och luckor för Fönstren af 2:dra Comp   4     Till   bryta och slå muursteen i berget af 1:sta Comp 2 och af andra   Compagnierne hvardera 1 man                                                                                                       4

Till Skantz arbete medh skyflar och yxor af Första Comp 35, af 2:dra Comp 35,   och af 3:die dito 23 man, deraf Somblige har slagit fast Fachiner på vallen efter    Doceringar och een dell hulpit draga timber uhr Elfven och i Skantzen     93      181

Desse effectuerat vallpåhlar 390. Granris om morgon Dito af samma manskap som höggo vallpåhlar 26 Böhlor, Timbrades på officers huuset 1½ hvarf och Lades halfva botn der på och Flaktallt väggarne utan och innan, på Baraquen är timbrat 1 hvarf och flaktallt in uti, på Corps de guarde är timbrat 3 hvarf-stormpåhlar giordes af 12 man 552.    och sedan efter middagen giordes 400 vallpåhlar     Kommentar HJ  Platsen där man bröt sten för murning bör ha kvarvarande spår som borde kunna upptäckas än idag i Skansberget!

12 Aug. Söndagen förrättades gudstienst i lägret af Hr Lars Booman   Dato kom från Vämbdalen 2 ¼ tunna kallck

d.11 Aug. arbetade uppå officer huuset af Hr Öv-l Comp    18  Baraquen den största af 2:dra Comp  10                                      Corps de gardes af 6 Knutar. Dito af 2:dra Comp   12                  Löngångens timbrande af Första Comp   7     Stormpåhlar att giöra af Första Comp 4, och af 3:die 8, giör 12    Granriset till vallens läggande af 3:die Comp 14    Skått kiärror till vallens fyllande och de till manskap medh skyflar, afdhelte, af Första Comp 16 man, af 2:dra dito 20, och af 3:die Dito 12, desse 48 medh kiärror och af 3:die     Comp 12 man medh skyflar att leggia på kiärror   60  Att muhra i Blåckhuuset vid Broon af Hr Öv-l Comp  1   Skantzarbete, att Continuera med skyflar och yxor af Hr Öv-l eller af Första Comp 11,  af 2:dra 25, och af  3:die 8 man    44 181    desse anskaffat stormpåhlar 570, granris böhlor 117 på det stora gemenes huus eller Baraque 4 hvarf timbret Dito på Corps de gardes 4 hvarf, på officers huuset 2½ hvarf           Timbret som till huusens Timbrande brukas, blef insläppat på bara Jorden ett gådt  Musquett skott, och sammaledes mullen så långt stycke inkärras till att fylla vallen med efter som uthur grafven ej rådel. var så nog ej till rätta Doceringen utstaga för den lösa och fullrörda Jorden skull                                                                                                                                                                                Dato 11 Aug.Kom ifrån Vämbdalen 6 ½ tunna Kallck och quitterades af Hr Cap Planting.

d.10 Aug. var den 4 Böndagen innevarande åhr, och förrättades i lägret gudstienst af  Hr Lars Booman 2:ne prädikning, då merdhel officerare och gemene under hälsingarne begingo den Hel. Högvördiga nattvarden såsom och någre man utaf Jemptlendigarne

9 augusti dito. Afreste Olof Sjulsson till Funsdalen igen och Norrie.

Att timbra på officers byggningen som består af 10 Knutar af Första Comp 18 man, att Timbra en liten Corps de gardes vid östra Porten af 6 Knutar af det andra Comp  12   Att Timbra en gemenes Baraque den första af 4 Knutar af andra Comp 10

Storm påhlar att giöra af Första Comp 4 man och af 3:die Comp 8 man är 12   Att timbra uti Löhngången af Hr Öv-l Comp eller Första 6         Transport 58

Till att taga Faciner och dem fastslå uppå vallen af Första Comp 6 af andra dito 6 och  af 3:die lika måtto 6 som giör tillsammans   18

Granriset hämpta och uthi vallen till Jordens så mycket bättre häftande att inläggia,   af 3:die Comp       14  Till Skantzen att föra Jordh och der till serskilt afdelte med skyflar att läggia på   Skåttkiärror, af Första Comp 28, af 2:dra  dito 45, och af 3:die 19, desse  92   92   man förde Jorden ett gådt musquett skått till Skantzen, och sedan upföra på vallen          182

Hvillket manskapet denne dato hafva arbetat på officers huuset 2 hvarf och på Baraquen sammaledes 4 hvarf, men på lilla Corps de gardes 3 dito- stormpåhlar giordes 170    och granriset blef framburet 177 Böhlor. Kommentar HJ: Med ’knutar’ menas  hörn eller  vägganslutning längs långsida där timmerstockarna fogas samman. Med ledning därav kan man räkna ut hur många rum som finns i byggnaden. Fyra knutar gör ett rum.  Uppenbarligen använde man granris som ’armering’ i vallen och jorden hämtades  inom ett muskötskotts avstånd, det vill säga inom en radie av ett par hundra meter. Att det skulle ha hämtats jordmassor inne i byn är därför inte troligt. Transporten skedde med de skottkärror man i början av juli tillverkade på plats. Med ’Böhlor’ menas ’bördor’, det vill säga den mängd en man orkade bära.

d.8 dito. [8 augusti] Begyntes att bygga på en bygning för officerare och der till är af Första Comp brukadeså väl till att tombta och timbra som till att släppa in Timber der till in uti Skantzen på en musquet skått längd 18 man, samma huus är af 14 alnar längd och 12 alnar Bredt, med 4 rum afstänkt    18   Att Timbra på den 3:die Baraquen af andra Comp    10   Vallpåhlar att giöra af Hr Öv-l Comp 6 af 2:dra dito 12 och af 3:die dito Comp 6 giör tillhopa 24  Skantzen med skyflar och yxor i grafven och på vallen att arbeta af hvart Comp 12 giör  36 Muhrmästare att muhra en spis uthi Blåckhuuset vid Bron af Första Comp  1   Snickar till Skantz byggningarne af 2:dra Comp   2

Faciner att giöra af Hr Öv-l Comp 25, af andra dito 37 och af 3:die Comp 29 giör  91     tillsammans 2:ne huusen för officerare och gemene à 4 hvarf högt timbrat på hvardera 182. Dito kom Bonden Olof Sjulsson från Funsdalen till lägret med Kundskap från Norrie.  Kommentar HJ: En ”aln” var 59 cm lång och måttsystemet användes fram till 1889 då det ersattes med metersystemet. Officerarnas ena hus var således  8,3 meter långt och 7,1 meter brett, det gör en sammanlagd yta på ca. 59 kvadratmeter. Det blir en inre yta på ca 56 kvm att använda för fyra rum. Här framgår även att bonden Olof Sjulsson från Funäsdalen gör ett besök som uppföljning av kontakterna med Bruchner den 3 augusti och lämnar uppgifter om Norge. Sjulsson fungerar således som spion och har varit imponerande snabb i uppdraget med redovisning bara fem dagar senare.

7 augusti  d.7 dito. Till de 2:ne Baraquer af Första Comp 13 man af 2:a Comp dito 13. giör  26

Till vallpåhlar att giöra af Öv-l Comp 12 man af andra dito 12 och af 3:e dito 2, giör   26   Snickar till att giöra dörar och luckor af andra Comp  2   Muhrmästare af första och andra Comp  2    4                            Ett kallkhuus uti Skantzen att giöra af 3:dje Comp  3     Faciner att giöra af Hr Öv-l Comp 30, af 2:dra 44, och af 3:die Comp 42 giör tillsammans            122  183 m

Hafva giordt vallpåhlar,660, Faciner 1340, på den 3:die stora Baraquen bygt 3 hvarf högt  af Första begynnelsen  Kommentar HJ: De nämnda barackbyggnaderna placerades längst in i skansen på höger sida sett från ingången.

Dato. 6 augusti arbete på timbrets upsläpande uhr Elfven af Hr Öv-l Comp om 18. af a:dra Comp 18,och af 3:dje Comp 12 tillsammans  48

Een på gambla Skantzen qvarstående Curtin stycke att nedertaga så väl som värket uhr Löngrafven uprifva, och den samma med Jordh igenkasta för Landsvägen skull som den öfvergår  6 af 1:a och af 2:dra och 3:dje Comp à 6 man 18

Uthi Skantzen grofs små diken in vidh vallen uth igenom vattuporten att räng vattnet kunde något aflöpa och platsen inuti Skantzen blifva torr, der till af 1:a 2:a och af 3.e Comp à 4 man å hvart dera Comp, giör tillsammans 12

Att arbeta på 2:ne stora Baraquer för de gemene å Första Comp 8 och det andra Comp 8 giör 16 Storm pålar att giöra af första Comp 9 man af andra dito 8 man och af 3:dje dito 7 man giör tillsammans 24      Steen att hämpta af Första Comp 17 man af andra Comp 23 och af 3:dje dito 18 giör tillsammans 58  182

För middagen regnade det att intet arbete kunde företagas förrän efter middagen då föreskeifne manskap arbetade 5 timmar, och släpade up timber stockar 86. Giordes 400 Stormpåhlar, 4 bölor steen till mans. Kommentar HJ: Från den gamla skansen fanns en (delvis) täckt löpgrav till krutkällaren på nuvarande Skansgården. En ”Curtin” (Kurtin) är en anordning (tak?) som skyddar löpgraven. Att lögga igen löpgraven var även nödvändigt för den nyas vägsträckningen till byn. Löpgravens väggar var tydligen täckta med timmer som nu togs till vara för att användas i den nya skansen.

Här nämns för första gången  ’vattuporten’ som namn på den öppning som än idag kan ses i vallen ner mot Långåljusnan. Även där fanns en löpgrav som användes för att hämta vatten i ån. Rester av dess väggar syntes fortfarande i mitten av 1950-talet.

d.5 Aug. Söndagen förrättades Gudstiensten i lägret af Hr Lars Booman

Dato. ankom från Vämbdalen 7½ tunna Kallck på samma sätt. Dato. ankom från Vemdalen 3 tunnor kalck, hvilka då med de öfriga 12. uti en der till upbygd Kalcklafve upmält blef och var allt 15  (?)      Hvar på gafs quittens af Hr Cap Planting uppå Hr Öv-l befallning.

4 Augusti af till de tvenne Baraquer att bearbeta dess inneliggandh af Hr Öv-l eller första  Comp 8 man af Hr Cap Swartzhof det andra Comp 8 man tillsammans   16 man   Till att bära steen af Hr Öv-l Comp 6, af 2:dra Comp 6, och af 3:dje Comp 12, tillsammans  24  Till spisarne uti samma Baraquer af det Första och andra Comp hvardera 3. att muhra och till Leer, Kallk och steen brändt af hvar Comp 3 man eller 3 Comp lika, af de sista som är 15

Till vallen med skåttkiärror af 1:sta Comp 16 och 8 dito med skyflar  af 2:dra comp 19 man,   9 dito med skyflar och af 3:dje Comp 11 med 6 som hade skyflar att påhäfa Jorden på  kiärror som giör allt 69

Till att fastslå Fachiner och hvässa påhlar med mera på vallen behöfves af Första Comp 16,  af andra dito 28, af 3:dje dito 15 tillsammans  59     183   Dato. Kom 4½ tunna Kallck från Vemdalen. på hästryggar dito med afdelte manskapet   frambars 10 böhlor steen till mans

3 Aug. till leerbruket somd. 2 Aug. af alla Comp   9   Till vallpåhlar af Hr Öv-l Comp   4 Af Hr Cap Swartzhof    5      Af Hr Cap Planting Comp med Korporal    4    13   Till 2:ne Corps de gardes att giöra der uti golv tråssbotten och lafvar   af Hr Öv-l och Hr Cap Swartzhof  8  hvar    16   Till steen att bära af Hr Cap Planting med Corporal    12    Till muhrning af Hr Öv-l 3 och af Hr Cap Swartzhof  3  som giör  6 Och af Hr Cap Planting dito vidh samma arbete 1  Till Fönster och luckor att Fullborda af Hr Cap Swartzhof     2     Till lilla Kruthuuset i vallen som näst förmeltes d.2 Hujus af Hr Cap Swartzhof   6

Till Skantzen med skyflar af Hr Öv-l Comp   44   af hr Cap Swartzhof Comp   46    af Hr Cap Planting Comp  27   (summa man)  117 

Hvilka som var afdelte giorde 480 st. vallpåhlar och steen á 10 Bölor giör   182  120 Bölor af de 12 man

Dato kom Hr Öv-l med dess föllie Capitien och Leutenant tillbaka igen så och Dragoner hafvandes recognoserat fiellvägen allt uppå rut Fiellet, der som nordska gräntsen emottog och uti åtherresan examinerat 2:ne från Norge till Funsdalen hemkomne Bönder Olof Sjulsson och Engelbrekt Hansson ock reste på en annan vägh från bruket öfver lilla fiellet tillbaka igen. Vidh Broon der som förevachten står nembl. sedan d. 9 Julij Een underofficer och 12 man af Helsingar så och 2:ne beridna Dragoner har man ett vachthuus låtit upsätta och bearbetat efter handen af samma vacht, hvar med nu så vida var kommit att detfattades allenast taak uppå.

(Överstelöjtnanten Bruchner, chefen för bygget, tillsammans med två officerare med en liten vaktstyrka har inspekterat området mot norska gränsen och återvänder nu med aktuella rapporter. Rutfjället ligger vid norska gränsen, väster om Fjällnäs på sjön Malmagens sydvästsida. Bonden Olof Sjulsson från Funäsdalen var en mycket kontroversiell karl. Känd som oerhört flitig gäst under ting. Anklagades också för att lämna underrättelser till Norge och ansågs därför som en fara för säkerheten. Strax väster om skansen har de inspekterat den vaktpostering som nu finns där sedan i början av juli, vid överfarten över Mittån. Där finns femton man, varav en underofficer som chef samt två dragoner för spaning och som ordonnanser för kontakten med skansen.  Det rapporteras att byggnaden är funktionsduglig även om den saknar tak.)

d.2 dito. (2 augusti) Till att giöra ett litet Kruuthuus uti vallen vidh södra porten af Hr Cap Swartzhof 4  och Hr Öv-l 2 tillsammans  6 man

Till 2:ne Corps de gardes [vaktens bostäder/logement] af Hr Öv-l Comp med Corporaler 7 man af Cap Swartzhof 8 af Hr Cap Planting 5   20                                                                                                                      Till att leeta leer åth muhrmästarne uti 2:ne huusen som en dato begyntes muhra af hvart Compagnie 3 man  9  Till vallpåhlar af Hr Öv-l Comp 4 af Hr Cap Swartzhof 5 man af Hr Cap Planting 4 med Corp 13    Till att muhra uti det östra huuset af Hr Cap Swartzhof 3 dito i det norra huuset  af Hr Öv-l Comp 3             6  af Hr Cap Planting Comp 1

Uth tagit till muhrstänger för de Begge spisarne 2 hela Jernstänger som väga 4 lispund och lades dubbelt i muhren     Till 2:ne dörar och Fönster luckor af Hr Cap Swartzhof   2         Till Skantzen med skyflar af Hr Öv-l    43      Af hr Cap Swartzhof dito     48    Af Hr Cap Planting dito     34     125  [totalt] 182 man

Hvilka giorde vallpåhlar 520 st. de som der till voro afdelte, och de öfriga arbetade hvar     på sin orth

1 Augusti. Till att taga leer 2:ne af hvart Comp och Corporaler af Hr Cap Swartzhof   7  man till att giöra vallpåhlar, af Hr Öv-l Comp     4  af Hr Cap Swartzhof dito  6  af Hr Cap Planting med Corporal  3  13  2:ne Corps de gardes i Skantzen att bearbeta   af Hr Öv Comp    7   af Hr Cap Swartzhof   8  af Hr Cap Planting  21    Till Skantz grafvar och vallar med skyflar     Af Hr Öv-l Compagnie  49  Af Hr Cap Swartzhof med skyflar och yxor  55   Af Hr Cap Planting Comp  13   35  139        180 man                    Hvillka tagit vallpåhlar 560. De 21 Timber karla  r hafva och hämptat 224 st takvedh.

Dato. afreste Hr Öv-l Een mårgon bittida tillika medh Capitienlanting Leutenant Törnefelt och 4 beridna Dragoner Till att recognocera vägarne upföre till Fiellet den vägen åt Tännäs, nya Bruket åt Funsdhalen

Lembnades i medlertid Hr Cap Swartzhof upseende på Skantz arbetet sedan det var  undervägat hvadh som giöras skulle.  Kommentar HJ: Leer är lera av eldfast kvalité som fans och fortfarande finns tillgänglig intill skansen i ett ’lertag’. Leran användes bland annat vid murning av eldstäder, men kan även ha använts i de översta skikten av skansens vallar. Där finns ett skikt i värnet med hårt material som troligen innehåller lera.

31 Julij Timbret i Skantzen de 2:ne huusen att fullborda af Hr Öv-l 5 man af Hr Cap Swartzhof 7 man med Corp: inklus. af Hr Cap Planting 5 tillsammans 17 man med en Corporal och Fältväbel, hvilka huggit till tråssbotten och troo på taket högg 3 man 220 stycken.

Uthi Skantzen på vall och grafvar med yxor skyflar och hackor, pickor etc. 165 man, med Corporaler der vidh öfver och under officerare tillstädes.

Dato.smide 2 smeder af Hr Cap Planting. gångjern, hackor, haspar och(?) med spikar, åth den öfre Proviant huus dörren, hvar till togs 9 (?) af Cronones stångjern. Kommentar HJ: Troo är bräder/kluvna stockar av klenvirke som lagts som undertak och bärare av den yttre taktäckningen som bestod av några lager björknäver som täckts med lager av grästorv som yttertak. 

 

30 Julij Till timbrets updragande neder ifrån viken upp till nästa holme till Skantzen af Hr Öv-l Comp 2 af Hr Cap Swartzhof 2 af Hr Cap Planting 2 giör 6 man  Att taga ler till Skantzen af Hr Öv-l Comp 3 af Swartzhof 3 af Hr Cap Planting 2 giör 8 man.

De 2:ne huusen i Skantzen af Hr Öv-l Comp 8 man af hr Cap Swartzhof 8 af Hr Cap Planting 8 giör 24 man  Till steen af Hr Öv-l Comp 8 af Hr Cap Swartzhof 8 man dito af Hr Cap Planting 8 giör 24 man

Till spanska ryttare 2 af hvart Comp giör 6 manVallpåhlar af hvart Comp 4 giör 12 man   Faciner att giöra af hvart Comp 8 man giör 24 man

Skantzen af Hr Öv-l 27 af Hr Cap Swartzhof 37 af Hr Cap Planting 22 man giör tillhopa 86 man. giör 182 man de öfriga som nest förmelt d. 28 Julij och desse tillskaffat 12 Böhlor steen till mans, 2:ne nya spanska ryttare långa- 340 vallpåhlar, 330 Faciner.

29 dito. Höllts predikan i lägret af Hr Lars Booman.

 28 Julij.Till Timbrets upsläpande 6 man af Hr Öv-l 12 man af Hr Cap Swartzhof, 6 man af Hr Cap Planting. Summa 24 man med en Forir och Corporal.

Till att Bära steen af Hr Öv-l 12 af Hr Cap Swartzhof 6 af Hr Cap Planting 6 man giör 24 man med en Corporal.     Till att giöra spanska ryttare af Hr Öv-l 6 man.      Till Faciner af Hr Öv-l 12 man af Hr Cap Swartzhof 6 af Hr Cap Planting 6 man.     Till vallpåhlar af Hr Öv-l 6, af Hr Cap Swartzhof 3 af Hr Cap Planting 6.

Skantz arbete vall och grafvar af Hr Öv-l 20 man af Hr Cap Swartzhof 35 af Hr Cap Planting 23 man giör 78 man.  Till de 2:ne huusens timbrande i Skantzen af Hr Cap Swartzhof 14 man

Summa som mest förbem:t är 182 man fyllnaden är smeder, kåhlare, bryggare, och mahlare, och är tillskaffat nembl.  94 stockar timber på landet dragit 20 Böhlor steen till mans, Spanska ryttare giordes färdiga det som den förre dagen var ofullbordat lembnat 345 Faciner, 500 vallpåhlar

Dato. ankom Bonden från Långå by med 8 Jern stänger kombne från Frösön och skola till Långå Skantz arbete brukas det var 16 st.

27 dito. Till Timbrets upsläpande uhr Elfven af Hr Öv-l Comp 8 man af Hr Cap Swartzhof 12 man af Hr Cap Planting. 6 man under Furir

Till steen att frambära af Hr Öv-l 6 man af Hr Cap Swartzhof 12 man af hr Cap Planting 6 man, med en Corporal

Till spanska ryttare 12 man af Hr Öv-l med en Fältväbel

Till Faciner af Hr Öv-l 6 man af Hr Cap Swartzhof 6 man af Hr Cap Planting 12 man med en rustmästare.

Vallpåhlar af Hr Öv-l 6 man af Hr Cap Planting 6 man med en Sergeant.

Skantzens grafvar och vallar att bearbeta der till är af Hr Öv-l 20 man af Hr Cap Swartzhof 30 man af Hr Cap Planting 17 man med 3 underofficerare och behöriga Corporaler.

Till för bem:te 2:ne huusen i Skantzen sedan d. 21 Julij begynte äro, i dagh sammaleds 13 man af Hr Cap Swartzhof emplojerade här till räknades att uppfylla 200. Nembl. Smeder, kåhlare, Bryggare, mahlare, 18 och blir elliest arbetare här uti en summa om 178.

Arbetet som denna Dato giordt är 96 st. timber stockar updragne 315 Fachiner giorde, 11 Böhlor Steen framburne af 24 man, 5 spanska ryttare merendels färdigh giorde, 480 vallpåhlar af 12 man 40 till mans.

Dato lembnades en dubbel Dragon Påst till häst vidh för vachten som står vidh Bron att aflösas der hvar afton.

Dato igenkom Corporal af Dragonerne Billström som varit till Heede att Patrullera, berättandes sigh varit der någon till Kyrckoherdens Fäbodar Sätter och Koja, 2½ mihl från Heede nordh väst uth, och är hårdh och god vägh men Sedan det der ifrån till Storsiön 2½ mihl myrländigh vägh och hade Corporal med sigh prästen Hr Olof Drake hvilka bägge hafva underrättadt  de som i Fäbodarne vistades att de skulle straxt gee sigh fram till Byen när som de någon okändh eller å Fiendtligt follck blifva varse, det de och uthlofvat hafva.

Kommentar HJ: Vaktposteringen vid bron över Mittån, ca två kilometer väster om skansen, är klar och fungerar som ’dubbel dragonpost’ med tjugofyratimmars pass. Vaktavlösning sker varje kväll. Vid spaning i trakterna runt Långå by har man kontaktat dem som arbetar i fäbodarna och bett den meddela eventuella fiender och okänt folk. Byfolket är därmed en del av ’underrättelsetjänsten’. Det är först idag som det bekräftas att skansen har en fältväbel. Det är en befälsgrad för person som utbildar soldaterna i den roll och tjänst de ska ha. En fältväbel var ofta kompanichefens medhjälpare, en assistent.

 

26 Julij.Till 2:ne Corps de gardes som den 21 begyntes i Skantzen af Hr Cap Swartzhof            16 man

Till Timbrets updragande uhr Elfven med Corp af alla 3 Comp    24 man     Till att bära muhrsteen till Skantz huusen af alla 3 Comp  24 man

Spanska Ryttare att giöra af alla  3Comp  6 man     Till Skantzen med skyflar af alla 3 Comp  68 man

Till Facinernes giörande dito fördhelte  24   Vallpåhlar att giöra dito fördhelte  12  man

Smeder kåhlare och Bryggare sampt 2 man af Hr Öv-l som resterade de giorde Fyllnaden i de 200 man och här blef nu summa 188 som hafva giordt Faciner 266 st. spanska ryttare 4 st. Timbrets upsläpande 184 st.

Eliest kom och denna dagen någre små rengn skurer som det uth hindrade arbetet

25 Julij. Var S.Jacobi dagh och förrättades Prädikan i lägret af Hr Lars Booman, sedan efter middagen Excercerades Compagnierne igenom alla Exercitier.

Dato. affördes en Patroll af 2 Dragoner Carl Sundhel och Joen Hamberg med pass försedde att rekognocera vägerne och inhämpta kunskap hvad som kan vara att förnimma efter gräntzen af dhem som bor uti Tännäs bruket i Funsdhalen och flere steds der om kring vidh Storsiön och Jungdahlen om de något förnimma å de vägar å färde vahra.

Dato regnade hela dagen såleds att när det en Timme hållit upp så regnade och haglade de andra Timmar.

Kommentar HJ: Kyrkans högtider och bemärkelsedagar uppmärksammades alltid inom försvaret och hörde till återkommande avbrott i soldatlivet. Sant Jacob, som firades just den 25 juli, var en av Jesus’ lärjungar, bror med Johannes döparen. Han blev den förste aposteln som avrättades år 44  och är pilgrimernas skyddshelgon. Att de båda dragonerna var försedda med ’pass’ förklaras av att resande inom Sverige behövde giltigt pass. Det gällde således även för svenska medborgare i eget land. Att vägnätet var i hyggligt skick var en viktig förutsättning, då som nu,  för försvar och förflyttningar av  trupp och materiel.

24 Julij. Till att släppa ut Timbret ¼ mihl ifrån lägret i Elfven blefvo Commenderade med Corporal sielf Tålfte 12 man af Hr Öv-l.

Till att taga emot Timbret i Elfven när det kom flytandes in till lägret, Een Corporal med sigh 12 man af Hr Cap Swartzhof.

Till att släpa up timbret, som lände nedanför holmen vid lägret, hvar till långa vidiereep måste brukas och Båtar der till är Commenderat Een Corporal och 2 rotar giör 13 man af Hr Cap Planting.

Not. till att möta Timberstockarne i Elfven med Båtar, och dhem till Skantzen föra, och fästa 12 man med Corp giör 12 man af Hr Öv-l

Till Skantz grafvarne att gräfva der uth uthlop rennor på det vatnet under sådan grefning på stadigt rängn ej må stadna i grafven och hindra arbete är Commenderat Een Corporal med 12 man inclus. af Hr Cap Planting

Till att timbra 2:ne Corps de gardes för gemene 16 man af Hr Cap Swartzhof     Att giöra Faciner 3 rotar med Corp inclusive 18 man     att giöra Faciner af Hr Öv-l Comp 3 rotar med Corp inclusive af Hr Cap Swartzhof 18 man att giöra Faciner 2 rotar af Hr Cap Planting 12 man dessa hafva giordt Faciner tillhopa 699 och löper 15 till mans

Att giöra spanska ryttare af Hr Öv-l Comp Een rote 6 man af Hr Cap Swartzhof Comp 2 rotar 2 man -14 man af Hr Cap Planting 1 rote 3man-9 man giorde den dagen 6 stycken.

Summa 130 man hvilka hafva tagit 699 Faciner upsläppat på landet 100 ståckar timber giordt 6 spanska ryttare föruthan Skantz grafvarne förbättrande Timbrande, och Proviants hämptande ändast reng vädret stundom så starkt var att ingen sigh bärja kunde uppå somblige stunder om dagen fast det ibland var uphålls väder.

Dato affärdades Een Dragon Corporal med 6 Dragoner att rekognocera stigarne till Heede och den vägen som der ifrån igenom Kyrkoherdens Fäbodar till Storsiön, hvar om han Corporalen skulle taga all underrättelse af Hr Pastoren der sammastädes i Heede och tillsee att få det Budh till Fäbodarne, och sigh kunnig giöra om Flere vägar som kunna gå här bortom vårt läger till bem:te Storsiön.

23 Julij. regnade mäst heela dagen, dock som det ibland var en liten stund uphålls väder så förrättades Fölliande arbete.

Att sammanbinda och i Elfven störta Timbret på det stellet det huggit och sammanfördt det är emellan  Skantzen och Broon    12 man   Att taga emot timbret med båthar mitt för Skantzen 12 man att släpa upp Timber uhr Elfven på landet   12 man

Att draga upför timbret från viken nedanför Skantzen till nermaste udden mot strömmen med vidiereep 12 man.

Uthi Skantzen att giöra vatturännor till vattnets utlopp 12 man.

Timber karlar till de 2:ne Corps de gardet 16 man.

Faciner att hämpta 80 man       Spanska ryttare att giöra 26 man.

Summa 182 man föruthan smeder och kåhlare, hvilka upsläpt på landet 160 st. Timberstockar giordt 489 Faciner och 12 st. spanska ryttare delst alldeles, dels till en god dheel färdige.

Att de inkommande skyflar från Jerpe Skantz och Frösön är uthlefvererdt   till Hr Öv-l Comp                        45 st        till Hr Cap Swartzhof Comp     21 st      till Hr Cap Planting Comp         38 st

af en Bonde i Funnesdhalen är på Hr Befallningsman Elffs uthskrifvande till lägret lefverte 13 st huggyxor som uppå Hr Öv-l ordres af Hr Cap Planting till Bonden äro quitterade, och sedan på dess Compagnie uthdhelte att brukas sedan de först äro merkte med  inhugget.

Af Hr Befallningsman Elff har Hr Leut: Törnefelt uppå Hr Öv-l Compagnie emottagit 18 st. huggyxor.

Hr Cap Swartzhof har som Sergeanten Dellvich Tillkiänna gifvne Begynnelsen då han hit kom bekommit igenom Hr Befallningsmans Disposition ifrån Vembdalen 25 st. yxor som på dess Compagnie uthdelte äro.

22 Julij. förrättades gudstiensten i lägret af Hr Booman.

21 Julij. Till Badstugu näfver 7 man och steen att bähra der till 13 man    Till att räkna och hielpa Bönderne ihopbinda timbret i skogen Commenderades 2 man.     Till de tvänne huusens eller Corps de Gards Timbrande uti Skantzen sammaledes 16 man    Timber att updraga uhr Elfven 13 man                   Till Skantzen med skyflar och yxor 131 man, med Hr Leutenant von Wulffen    Summa 182 man med de öfriga som d.20 förmelt.     Kommentr/HJ: Två man avdelades för att hjälpa bönderna, den lokala arbetskraften, att göra buntar av timret som skulle flottas. De två soldaternas uppddrag var väl närmast att vara ’arbetsledare’. De två byggnaderna, närmast infarten i skansen från dess östra sida, låg omedelbart till höger inne i skansen och var avsedda för vaktstyrkan.

 

20 Julij. ankom en Bonde Joen Jonsson i Wiken med en Båt 7 åhr brukadt hvar af Tiära afnött är och litet ruutten å den ena Sidan, med ett par åhror der uti

Till Badstugans förfärdigande af Hr Cap Swartzhof   8 man   Till provianthuusets förfärdigande af samma Comp  8 man        att bära steen till Bast stugan 4 af hvart Comp  12    Vallpåhlar giordes af 17 man men 420 stycken

Till Skantzen blefvo fölliande manskap uth Commenderade nembl. medh skyflar 51 man med yxor 22 man, med skrapor att Jembna Jorden i vallen 26 man.

Till timbrets updragande i strömmen och der från på landet 34 man

Till 2:ne nya huus att timbra uti Skantzen Emplojerades 16 st. timber karlar.

Till att laga geväret skaffa kohl och annan follckets betienande till deras underhåld blev Fyllnaden, så att denna dato 200 man, sammaleds uth Commenderat blef.

d.19 Julij igenom 6 man upgrofs grundläggning linierne uti Skantzen och sedan Hr Öv Knorring var uti lägret inkommen, så uth Commenderades 100 man med skyflar i Skantzen att upkasta Jordh uhr grafven på vallgången emedan man förr ej kunnadt grefva för den vädska som af ränge vädret var i jorden.

Vallpåhlar giordes sammaleds af 24 man  800 stycken. Fachiner giordes i lika måtto af 19 man  370 st

Summa 144 man föruthan smeder och kåhlare, så väl som andra förrättningar till Follckets underhåld som förband hvar till manskapet erfordras.

Dato. afreste Öfversten igen.   Kommentar/HJ: det är första gången som ’underhållspersonal’ nämns, men dessa – hur många de nu var för att ge daglig service åt flera hundra man – spelar naturligtvis en mycket stor roll för att projektet ska kunna drivas i den takt som planerats. Förutom de som skötte mathållningen fanns förmodligen ett stort antal hästskötare för hästarnas vård och utfodring. Det var vanligt att smeder även kunde fungera som hovslagare.

18 Julij. Fachine Hr Öv-l Comp 7 r 2 man  44   man Hr Cap Swartzhof     7 r    42 m   1440 giorde desse Hr Cap Planting 4   3 man   27

Vallpåhlar  Hr Öv-l   3  Hr Cap Swartzhof   1 r 2 man desse giorde 2005 st. påhlar  Hr Cap Planting    4 r

Badstugu arbete af Hr Cap Swartzhof   3 man    Proviant huuset af dito Comp    9 Timbrets framsläpande och inkasta i strömmen af dito Comp     7    Smeder och kåhlare af   alla     3 Comp    6

Af Hr Öv-l Comp till att mahla och (byggia aftog?)       Att uplyfta Liniorne på Skantzens grundlägning af Hr Cap Swartzhof            5       Summa är 201

Dato ankom Bonden Jonas Olsson från Heede medh Befallningsman Bärtill Allexanders Breef och pass af d. 12 Julij 1700. på Andersöhn Dat. och hade med sigh 75 st. skyflar 9 st. hackor, 21 pickor hvilka Hr Cap Planting quitterade uppå Hr Öv-l befallning och samma pass Sedel. och Blefvo de strax merkte med inhugget i hvardera.

Dato om aftonen ankom krig prästen Hr Lars Booman. Dato om aftonen ankom Hr Öfverste Knorring till Långå by.

Kommentar HJ: Redskapens träskaft, byggnader och föremål märktes med tre kronor som i lilla riksvapnet, det som används än idag inom försvar, offentlig verksamhet och även på idrottskläder. Så kallad ’kronmärkning’.

d.17 Julij ankom en Bonde från Hede Svän (?) med 29 st. sköflar och 12 st. hackor hvar ibland den ena var sönder och odugl. detta är från Frösön afsendt efter Hr Gen: Majorens befallning som Hr Öfversten Hårdh till länsman Alexander Polack här skriftl.af d.13 Julij Samma Sedel sändes tillbaka och der under quitterades af Hr Cap Planting som Hr Öv-l befalte, och blef desse sköflar och hackor strax merkte med                              inhugget på hvar och en.

Fachiner till Skantzen Hr Öv-l Comp   5 rotar  30 man Hr CapSwartzhof  4 r  24m    giorde 901 Fachin.  Hr Cap Planting  5 r   30m

Vallpåhlar till Skantzen att fastslå Fachinerne medh  Hr Öv-l Comp 2 rotar 12   Hr Cap Swartzhof    5    997 st.giordes af detta manskapet. Hr Cap Planting Comp      2 rotar     12

Till Timbrets upsläpande uthur åhn och in uti Skantzen    Hr Öv-l Comp  2 rotar 12  Hr Cap Swartzhof       4 rotar 24  man   giorde arbetet den dagen att   Hr Cap Planting  2 r   12     att 184 st updrogs

Till proviant huusets förfärdigande af Hr Cap Swartzhofs Comp 12 man   Till Badstuguns förfärdigande af dito Comp 12 man

Summa 186 och dess utan af hvart Comp 2 smeder och kåhlare som giorde Compagnie och annadt Cronones arbete med smidande.

Kommentar HJ: Fachiner är risknippen[faksiner]  som pålades fast som hinder. Ordet fascist anses ha sitt ursprung i benämningen. Med fascism menas en form av ickedemokratisk, revolutionär ultranationalism med elitstyre och diktatur där  förtryck sker av politiskt oliktänkande och av människor som inte accepteras av någon anledning.

16 Julij Continuerades på Proviant huuset som den 12 begyntes för alla 3 Companier att inläggia det som Befallningsman hit föra låter, som han intet hade rum i Byen att inläggia hvar till togs af Hr Cap Swartzhofs Comp till att begynna en Badstugu 14 man

Till att hielpa med Timbrets framförande uhr skogen ½ mihl från Skantzen och det i Elfven inkasta och her vidh Elfven att emottaga och Fästa mitt för Skantzen Emplojerade af Hr Cap Swartzhofs Comp medh Corporaler 23 man

Näfver att taga af Hr Öv-l 12 man Hr Cap Swartzhof 15 och af Hr Cap Planting 18 man granbarkar att taga af Hr Öv-l 42 man Hr Cap Swartzhof 14 man och af Hr Cap Planting 12 man

Vidior att giöra till Timbrets häftande och updragande af Hr Öv-l Comp 6 man Hr Cap Swartzhof 7 Hr Cap Planting 6 man

Måsa att rifva i skogen och frambära till nya Skantz platsen och proviants huuset, af Hr Öv-l Comp 6 Hr Cap Swartzhof 7 och Hr Cap Planting 7 man. Summa 205 man hvar ibland Corporaler inrächnats

Samma dato, ankom Hr Gen Majorens ordres skriftel. dat. d. 14 Hujus Skantzarbete på den uthsedde platsen skulle fortsättas

Kommentar/HJ: ”Emplojera”, från engelskans  ’employ’ = anställa! ”Vidior”, vidjor [om ordet inte har annan betydelse] vridna av björksly eller gran tillverkades och användes istället för rep för att bunta ihop timret och flotta det på ’Långåå å’. Timret hade avverkats i området intill berget Hovden, ett par kilometer väster om byn. Den här dagen kom även skriftlig order från Generalmajoren om att arbetet med skansen skulle fortsättas på den nya plats han utsett — (”Hujus” är latin och betyder samma månad/EJB: Erik J Bergström)

15 Julij förrättade Pastor Hindrik Drake en predikan uti Lägret. Dato regnade hela dagen

14 Julij år 1700 Dito Proberades det nya flyt gevehret med ett skått till Taflan – nembl.Hr Cap. Swartzhofs och Hr Cap. Plantings Compagnier om morgon efter Corum, emedan Hr Öv-l Comp tillförende hade med dess gevähr under marchen proberat, Så sköt det nu intet men likvähl uthtogo dess 14 dagars Proviant utur Långå by och det till Lägret bära måste. Och såsom kl 9 straxt begynte regna hvar medh hela dagen Continuerades så kunde intet vidare arbete företagas allenast manskapet uti deras Tält rensade sitt gevähr efter skiutningen och det färdigt giorde

Kommentar/HJ: Geväret som började tillverkas för fyra dagar sedan  kunde nu provas men tydligen utan förväntat resultat. I tälten pågick vapenvård då man inte kunde arbeta med bygget på grund av regn. Proviant, alltså mat för två veckor, bars från byn till lägret. Med tanke på att Långå vid den tiden kanske hade ett tjugotal produktiva gårdar kan tänkas att en stor del hade kommit utifrån men lagrats i byns lador. Det var en omfattande matleverans som skulle mätta runt fem hundra soldater i två veckor.

 

Här finns noteringar från tidigare datum

”Protocoll. Som efter Hr General Major och Landshöfdingens Högvälborne Hr Axell von Shaars Breef och befallningh af d 9 Julij 1700 är hållit vidh Långå Campement och Skantz arbete nembl.

d.29 Junij efter förrättad gudstienst vidh middags tiden marcherade Hr Öfversteleutenant Bruchner  med sitt Compagnie till Långå Skantz och blef då tälterne samma dag utslagne.

Kommentar/HJ: Den 29 juni år 1700 var en tisdag. Hela projektet inleds med gudstjänst. Religion och Gudstro var viktiga och motiverande inslag i soldaternas vardag och disciplin. Just den här gudstjänstens tema och budskap var förmodligen att välsigna hela åtagandet, stödja och skapa motivation i arbetet och ge hela satsningen legitimitet. Manskapet skulle känna att de var delaktiga i något stort och betydelsefullt. Gudstjänsten markerar inledningen till den krävande och ansvarsfulla uppgiften. Vid tillfället kan ett par hundra man ha deltagit . Det omfattande tältlägret arrangerades vid ankomst och manskapet ordnade en stor del av sin mathållning med den proviant de medförde som personlig utrustning. Att tälten blev ”utslagne” betyder att de blev uppsatta.

d.30 Dito.Blef de nödtorftige huusen så för officerare, som för de gemene opbygte och begaf sigh Hr Öfverstel.med Hr Capitien Swartzhof på alla de omkring liggande vägar och advenuer de samma att Besigtiga.

d.1 och 2 Julij förrättades gudstiensten uti Lägret, och kom efter middagen Hr Capitien Planting med sitt Compagnie inmarcherande och upslogo Tälterne.”                                                             

”d.3 [3 juli]  Dito. refs omkull det gambla värket på Skantzen som mest var förfallet och giordes platzen reen och drogs fram nytt Timber med 200 man.”

Kommentar/HJ: Den ’gamla skansen’ låg ett hundratal meter ’nedströms’ den nuvarande och uppfördes som ett fyrkantigt fort 1658, tretton år efter freden i Brömsebro. När Karl XI besökte den skansen strax före midsommar 1685 ansåg han att den inte var mycket värd: ”Bara skit för en tunna guld” lär han ha sagt. Det kan nog ha varit så även om prislappen verkar vara i överkant. Sommaren 1700 var den skansen förfallen och svårt sargad efter anfall från norska soldater. På översiktskartan med den nuvarande skansen har någon i efterhand, med blyerts, ritat in den gamla skansen, förmodligen för att markera och förklara dess läge. Det timmer som dras fram av 200 man har troligen avverkats av byns bönder under vintern 1699/1700 väster om Långå by. Timret flottades i buntar på Långåå, alltså Långåljusnan. Att platsen rensades och gjordes ’ren’ hör till militärens tradition att städa upp efter sig. Samma mönster upprepades i början av 1800-talet när skansen avvecklades. Alla byggnader och all materiel togs bort. Löpgravar och  källargrunder fylldes igen. Utom krutkällaren under gamla mangårdsbyggnaden på grannfastigheten, gården ’Skansen’ som är intakt än idag.

d.4 Dito. [4 juli]  fallit så stort slagh regn hela dagen att intet kunde företagas eller uträttas

d.5 dito. [5 juli] stickades af på gambla platsen ett regulert värk bestående af 4 Bastioner. Emedan det förre så varit af den storleek att ett Compagnie kunde der uti rymmas och det samma för defendera, och begyntes hugga timber tillreds och anskaffa dess materialer.

Kommentar/HJ Ett kompani kan bestå av 80 till 200 soldater. Manskapet vid Långå Skans dimensionerades efter behov och senare finns uppgifter om att där kan ha varit 120 man, närmast att betrakta som en vaktstyrka. ’Kompani’ kommer av latinets cum och panis och syftar på ’matlag’ (panis är ju ordet för bröd; cum panis = med bröd).

d.6. dito. [6 juli] arbetades heela dagen med 200 man på Skantzen och gjordes 3 hvarf högt omkring med Banquett allt af Timber.

d.7 dito. [7 juli] var mycket räng väder och kom om quälden till lägret Höghvählborne Hr General Major von Shaar med en Suit av officerare och blef då platsen för obeqvämt Judicierat, och en annan plats till Skantzens opbyggande uthsedt.

Kommentar/HJ Här händer det plötsliga och oväntade saker under några kvällstimmar. Det var en mycket prominent delegation  som anlände den kvällen. För första gången är en general på plats, von Shaar och med honom flera officerare. von Shaar bildar sig snabbt en uppfattning, redan efter ankomst, om hela satsningen i Långådalen och har tydligen befogenhet att fatta beslut, även av mer drastisk karaktär. Platsen för den nya skansen, som redan börjat byggas, döms ut och en annan plats, den nuvarande, utses. Frågan är om bygget av misstag hade påbörjats på fel plats? Det fanns ju ritningar för den skans vi ser idag i en helt annan form och annat format än den som börjat byggas under veckan som gått. En avgörande dag för Långå Skans. Alternativet med en fyrkantig skans slopas. Likaså tanken på att lägga en skans på holmen strax utanför, Bäkerholmen i Långåå. von Shaar är bestämd och ’beslutsför’ och så får det bli.

d.8 [8 juli] förrättades gudstiensten och blef efter middagen af Hr Major von Wulffen ett annat Irregulert värk utstuckit.

Kommentar/HJ. Från ord till handling. Det nya, nuvarande läget,  för skansen stakas ut i dess oregelbundna, stjärnform, för all framtid.

d.9 [9 juli] om aftonen kom ordres från Hr General Majoren från Heede prästgård huru vacht och arbetet skulle förrättas, och blef samma dato till arbete fölliande redskap brukat nembl.

Till gran barckar till nödtorftigt husbyggningar att inhämpta och i förråd hafva.

Af Hr Öfversteleutenantens Compagnie 54 man hämptade 4 till mans giör 216 af Hr Capitien Swartzhofs Compagnie 60 man à 4 giör 240 af Hr Cap Planting 50 man à 4 200. Summa 164 man som hämptade 650. och 12 man med en Corporal af hvart Compagnie giör 30 man att hugga timmer stockar, och giör tillsammans 200 man.

d.10 [10 juli] Dito skreef Hr Öfverstel. till Hr General Major om den utsedde platzens Beskaffenhet och förfråga om der på skulle byggias. Näfver att hämpta till nödtorftige husbyggninger.

 1. Hr Öfversteleutenantens 29 man hämptade à 2 Böhlor eller pund och 11 man à (skymd text)
  1. Hr Capitien Swartzhof 52 man à 3 Knippor näfver eller pund.
  2. Hr Capitien Planting 25 man à 3 dito

  Summa 106 man och 200 knippor

  Skåttkiärror att förfärdiga till Skantzarbete.

  1. Hr Öfverstel. 16 man giorde 8 st. skåttkiärror
  2. Hr Cap. Swartzhof 20 man 10 st dito
  3. Hr Cap. Planting 12 man 6 st. dito

  Summa 48 man 24 skåttkiärror och 12 man med en Corporal att hugga Timber stockar af hvart Compagnie à 36 man gemene och underofficerare af Hr Cap Swartzhof Comp    190    de öfriga 10 kåhlat och smidt

  d.11 [11 juli] Dito Näfver att hämpta

  1. af Hr Öv-l. 36 man á 2 bundt
  2. Hr Cap.Swartzhof 42 man á 2 dito
  3. Hr Cap. Planting 30 man à 2 dito Summa 108 man med 216 bundt näfver.

  Skåttkiärror att giöra

  1. Hr Övl. 16 man 8 st.
  2. Hr Cap Swartzhof 20 man 10 st.
  3. Hr Cap. Planting 12 man 6 st. Summa 48 man 24 st. skåttkiärror

  Timberstockar att hugga i skogen till nödige huus å väl som till Skantz arbete

  1. Hr Övl. 12 man
  2. Hr Cap. Swartzhof 12 man med en underofficerare och Corporal
  3. Hr Cap. Planting 12 man med en Corporal

  Summa 36 man gemene föruthan 3 Corporaler och en underofficer. De öfrige 8 man hafva kåhlat och smidit till Compagnie gevehr och annat, Summa 200 man                                                                     [Kommentar/HJSkottkärrorna är nödvändiga för att få jordmassorna på plats. Fortfarande finns inget säkert svar på varifrån massorna hämtades. En teori är att de togs vid gården Backen ett par kilometer från skansen där man idag finner en stor fördjupning ”Storgrubban” i slänten nedanför berget. Skansens jordvallar beräknas innehålla 10 000 kubikmeter. Björknäver är framförallt ett viktigt byggnadsmaterial för tätning av yttertak som sedan täcktes med grästorv, ”torvtak”. Med skickliga hantverkare kunde man till och med smida gevär på plats enligt protokollet. Egna kolare bidrog med värmeenergi åt processen.

  af Hr Cap. Swartzhof 12 man,

  af Hr Cap. Planting 12 man

  vidior till reep för Timbret uhr siön att updraga på Landet.

  af Hr Öv-l. Comp. 6 man

  af hr Capitieners Compagnier hvardera 6 giör 12 man

   

  Måsa att rifva och frambära uhr skogen af hr Öv-l. Comp. 18 man af Hr Cap. Swartzhof Comp 36 man af Hr Cap. Planting Comp 30 man

  Till att Timbra på ett litet Proviant huus för officerares behof af Hr Öv-l. Comp 6 man Begyntes till att timbra på en Proviant bod för alla Compagnier med 2 rum af Hr Cap. Swartzhof 10

  Till att emottaga timbret i Elfven med Båtar, af Hr Cap. Swartzhofs Comp. 12  denna dato med 166 arbetadt som förbemelt, och när som alt huggne timber i skogen i förbenämnde dagar under Sergeanten Dellvichs upsicht blef räknadt, var det 1090 stockar.

  Dato efter middagen emot aftonen flöttades Tälterne utaf sitt förre ståndh för regnet skull som hade giordt platsen sumpigt der de tillförende stodo och blef nu Fronten stäldt mot Skantzen mot väst uti en Liniea

  Dato emot aftonen begynte regna och Continuerade heela natten.

  12 Julij Timber att hugga af Hr Övl. Comp: 12 manaf Hr Cap. Swartzhof 12 man,   af Hr Cap. Planting 12 man  vidior till reep för Timbret uhr siön att updraga på Landet.  af Hr Öv-l. Comp. 6 man  af hr Capitieners Compagnier hvardera 6 giör 12 man  Måsa [mossa användes som tätning mellan timmerväggarnas stockar och till isolering i bl a golv] att rifva och frambära uhr skogen af hr Öv-l. Comp. 18 manaf   Hr Cap. Swartzhof Comp 36  man  af Hr Cap. Planting Comp 30 man

  Till att Timbra på ett litet Proviant huus för officerares behof af Hr Öv-l. Comp 6 man

  Begyntes till att timbra på en Proviant bod för alla Compagnier med 2 rum af Hr Cap.  Swartzhof 10 Till att emottaga timbret i Elfven med Båtar, af Hr Cap. Swartzhofs Comp. 12

  denna dato med 166 arbetadt som förbemelt, och när som alt huggne timber i skogen i förbenämnde dagar under Sergeanten Dellvichs upsicht blef räknadt, var det 1090 stockar.

  Dato efter middagen emot aftonen flöttades Tälterne utaf sitt förre ståndh för regnet skull som hade giordt platsen sumpigt der de tillförende stodo och blef nu Fronten stäldt mot Skantzen mot väst uti en Liniea

  Dato emot aftonen begynte regna och Continuerade heela natten

  13 Julij   dito Firades den allminne Böndagen, och blef Guds tiensten tvänne gånger i Lägret förrättadh af Pastoren i Heede Hr Hindrik Drache.  Dato regnade heela dagen