Så byggdes Långå Skans sommaren 1700

’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september.

På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Kunniga hantverkare ingick som specialister, var och en inom sitt område. Sammanlagt var som mest runt 600 man förlagda i tält. För första gången redovisas nu bygget som i detalj dokumenterades, dag för dag, av överstelöjtnanten C. Bruchner, och finns i ett protokoll som kulturpersonligheten och historikern Erik J. Bergström har renskrivit. Protokollet presenteras som ’sommarföljetong’ på Långå Skans hemsida www.langaskans.se under sommaren 2023 från den 1 juli och pågår fram till den 9 september. Kommentarer av Helge Jonsson, projektgruppen för Långå Skans.

27 dito. Till Timbrets upsläpande uhr Elfven af Hr Öv-l Comp 8 man af Hr Cap Swartzhof 12 man af Hr Cap Planting. 6 man under Furir

Till steen att frambära af Hr Öv-l 6 man af Hr Cap Swartzhof 12 man af hr Cap Planting 6 man, med en Corporal

Till spanska ryttare 12 man af Hr Öv-l med en Fältväbel

Till Faciner af Hr Öv-l 6 man af Hr Cap Swartzhof 6 man af Hr Cap Planting 12 man med en rustmästare.

Vallpåhlar af Hr Öv-l 6 man af Hr Cap Planting 6 man med en Sergeant.

Skantzens grafvar och vallar att bearbeta der till är af Hr Öv-l 20 man af Hr Cap Swartzhof 30 man af Hr Cap Planting 17 man med 3 underofficerare och behöriga Corporaler.

Till för bem:te 2:ne huusen i Skantzen sedan d. 21 Julij begynte äro, i dagh sammaleds 13 man af Hr Cap Swartzhof emplojerade här till räknades att uppfylla 200. Nembl. Smeder, kåhlare, Bryggare, mahlare, 18 och blir elliest arbetare här uti en summa om 178.

Arbetet som denna Dato giordt är 96 st. timber stockar updragne 315 Fachiner giorde, 11 Böhlor Steen framburne af 24 man, 5 spanska ryttare merendels färdigh giorde, 480 vallpåhlar af 12 man 40 till mans.

Dato lembnades en dubbel Dragon Påst till häst vidh för vachten som står vidh Bron att aflösas der hvar afton.

Dato igenkom Corporal af Dragonerne Billström som varit till Heede att Patrullera, berättandes sigh varit der någon till Kyrckoherdens Fäbodar Sätter och Koja, 2½ mihl från Heede nordh väst uth, och är hårdh och god vägh men Sedan det der ifrån till Storsiön 2½ mihl myrländigh vägh och hade Corporal med sigh prästen Hr Olof Drake hvilka bägge hafva underrättadt  de som i Fäbodarne vistades att de skulle straxt gee sigh fram till Byen när som de någon okändh eller å Fiendtligt follck blifva varse, det de och uthlofvat hafva.

Kommentar HJ: Vaktposteringen vid bron över Mittån, ca två kilometer väster om skansen, är klar och fungerar som ’dubbel dragonpost’ med tjugofyratimmars pass. Vaktavlösning sker varje kväll. Vid spaning i trakterna runt Långå by har man kontaktat dem som arbetar i fäbodarna och bett den meddela eventuella fiender och okänt folk. Byfolket är därmed en del av ’underrättelsetjänsten’. Det är först idag som det bekräftas att skansen har en fältväbel. Det är en befälsgrad för person som utbildar soldaterna i den roll och tjänst de ska ha. En fältväbel var ofta kompanichefens medhjälpare, en assistent.

26 Julij.Till 2:ne Corps de gardes som den 21 begyntes i Skantzen af Hr Cap Swartzhof            16 man

Till Timbrets updragande uhr Elfven med Corp af alla 3 Comp    24 man     Till att bära muhrsteen till Skantz huusen af alla 3 Comp  24 man

Spanska Ryttare att giöra af alla  3Comp  6 man     Till Skantzen med skyflar af alla 3 Comp  68 man

Till Facinernes giörande dito fördhelte  24   Vallpåhlar att giöra dito fördhelte  12  man

Smeder kåhlare och Bryggare sampt 2 man af Hr Öv-l som resterade de giorde Fyllnaden i de 200 man och här blef nu summa 188 som hafva giordt Faciner 266 st. spanska ryttare 4 st. Timbrets upsläpande 184 st.

Eliest kom och denna dagen någre små rengn skurer som det uth hindrade arbetet

25 Julij. Var S.Jacobi dagh och förrättades Prädikan i lägret af Hr Lars Booman, sedan efter middagen Excercerades Compagnierne igenom alla Exercitier.

Dato. affördes en Patroll af 2 Dragoner Carl Sundhel och Joen Hamberg med pass försedde att rekognocera vägerne och inhämpta kunskap hvad som kan vara att förnimma efter gräntzen af dhem som bor uti Tännäs bruket i Funsdhalen och flere steds der om kring vidh Storsiön och Jungdahlen om de något förnimma å de vägar å färde vahra.

Dato regnade hela dagen såleds att när det en Timme hållit upp så regnade och haglade de andra Timmar.

Kommentar HJ: Kyrkans högtider och bemärkelsedagar uppmärksammades alltid inom försvaret och hörde till återkommande avbrott i soldatlivet. Sant Jacob, som firades just den 25 juli, var en av Jesus’ lärjungar, bror med Johannes döparen. Han blev den förste aposteln som avrättades år 44  och är pilgrimernas skyddshelgon. Att de båda dragonerna var försedda med ’pass’ förklaras av att resande inom Sverige behövde giltigt pass. Det gällde således även för svenska medborgare i eget land. Att vägnätet var i hyggligt skick var en viktig förutsättning, då som nu,  för försvar och förflyttningar av  trupp och materiel.

24 Julij. Till att släppa ut Timbret ¼ mihl ifrån lägret i Elfven blefvo Commenderade med Corporal sielf Tålfte 12 man af Hr Öv-l.

Till att taga emot Timbret i Elfven när det kom flytandes in till lägret, Een Corporal med sigh 12 man af Hr Cap Swartzhof.

Till att släpa up timbret, som lände nedanför holmen vid lägret, hvar till långa vidiereep måste brukas och Båtar der till är Commenderat Een Corporal och 2 rotar giör 13 man af Hr Cap Planting.

Not. till att möta Timberstockarne i Elfven med Båtar, och dhem till Skantzen föra, och fästa 12 man med Corp giör 12 man af Hr Öv-l

Till Skantz grafvarne att gräfva der uth uthlop rennor på det vatnet under sådan grefning på stadigt rängn ej må stadna i grafven och hindra arbete är Commenderat Een Corporal med 12 man inclus. af Hr Cap Planting

Till att timbra 2:ne Corps de gardes för gemene 16 man af Hr Cap Swartzhof     Att giöra Faciner 3 rotar med Corp inclusive 18 man     att giöra Faciner af Hr Öv-l Comp 3 rotar med Corp inclusive af Hr Cap Swartzhof 18 man att giöra Faciner 2 rotar af Hr Cap Planting 12 man dessa hafva giordt Faciner tillhopa 699 och löper 15 till mans

Att giöra spanska ryttare af Hr Öv-l Comp Een rote 6 man af Hr Cap Swartzhof Comp 2 rotar 2 man -14 man af Hr Cap Planting 1 rote 3man-9 man giorde den dagen 6 stycken.

Summa 130 man hvilka hafva tagit 699 Faciner upsläppat på landet 100 ståckar timber giordt 6 spanska ryttare föruthan Skantz grafvarne förbättrande Timbrande, och Proviants hämptande ändast reng vädret stundom så starkt var att ingen sigh bärja kunde uppå somblige stunder om dagen fast det ibland var uphålls väder.

Dato affärdades Een Dragon Corporal med 6 Dragoner att rekognocera stigarne till Heede och den vägen som der ifrån igenom Kyrkoherdens Fäbodar till Storsiön, hvar om han Corporalen skulle taga all underrättelse af Hr Pastoren der sammastädes i Heede och tillsee att få det Budh till Fäbodarne, och sigh kunnig giöra om Flere vägar som kunna gå här bortom vårt läger till bem:te Storsiön.

23 Julij. regnade mäst heela dagen, dock som det ibland var en liten stund uphålls väder så förrättades Fölliande arbete.

Att sammanbinda och i Elfven störta Timbret på det stellet det huggit och sammanfördt det är emellan  Skantzen och Broon    12 man   Att taga emot timbret med båthar mitt för Skantzen 12 man att släpa upp Timber uhr Elfven på landet   12 man

Att draga upför timbret från viken nedanför Skantzen till nermaste udden mot strömmen med vidiereep 12 man.

Uthi Skantzen att giöra vatturännor till vattnets utlopp 12 man.

Timber karlar till de 2:ne Corps de gardet 16 man.

Faciner att hämpta 80 man       Spanska ryttare att giöra 26 man.

Summa 182 man föruthan smeder och kåhlare, hvilka upsläpt på landet 160 st. Timberstockar giordt 489 Faciner och 12 st. spanska ryttare delst alldeles, dels till en god dheel färdige.

Att de inkommande skyflar från Jerpe Skantz och Frösön är uthlefvererdt   till Hr Öv-l Comp                        45 st        till Hr Cap Swartzhof Comp     21 st      till Hr Cap Planting Comp         38 st

af en Bonde i Funnesdhalen är på Hr Befallningsman Elffs uthskrifvande till lägret lefverte 13 st huggyxor som uppå Hr Öv-l ordres af Hr Cap Planting till Bonden äro quitterade, och sedan på dess Compagnie uthdhelte att brukas sedan de först äro merkte med  inhugget.

Af Hr Befallningsman Elff har Hr Leut: Törnefelt uppå Hr Öv-l Compagnie emottagit 18 st. huggyxor.

Hr Cap Swartzhof har som Sergeanten Dellvich Tillkiänna gifvne Begynnelsen då han hit kom bekommit igenom Hr Befallningsmans Disposition ifrån Vembdalen 25 st. yxor som på dess Compagnie uthdelte äro.

22 Julij. förrättades gudstiensten i lägret af Hr Booman.

21 Julij. Till Badstugu näfver 7 man och steen att bähra der till 13 man    Till att räkna och hielpa Bönderne ihopbinda timbret i skogen Commenderades 2 man.     Till de tvänne huusens eller Corps de Gards Timbrande uti Skantzen sammaledes 16 man    Timber att updraga uhr Elfven 13 man                   Till Skantzen med skyflar och yxor 131 man, med Hr Leutenant von Wulffen    Summa 182 man med de öfriga som d.20 förmelt.     Kommentr/HJ: Två man avdelades för att hjälpa bönderna, den lokala arbetskraften, att göra buntar av timret som skulle flottas. De två soldaternas uppddrag var väl närmast att vara ’arbetsledare’. De två byggnaderna, närmast infarten i skansen från dess östra sida, låg omedelbart till höger inne i skansen och var avsedda för vaktstyrkan.

 

20 Julij. ankom en Bonde Joen Jonsson i Wiken med en Båt 7 åhr brukadt hvar af Tiära afnött är och litet ruutten å den ena Sidan, med ett par åhror der uti

Till Badstugans förfärdigande af Hr Cap Swartzhof   8 man   Till provianthuusets förfärdigande af samma Comp  8 man        att bära steen till Bast stugan 4 af hvart Comp  12    Vallpåhlar giordes af 17 man men 420 stycken

Till Skantzen blefvo fölliande manskap uth Commenderade nembl. medh skyflar 51 man med yxor 22 man, med skrapor att Jembna Jorden i vallen 26 man.

Till timbrets updragande i strömmen och der från på landet 34 man

Till 2:ne nya huus att timbra uti Skantzen Emplojerades 16 st. timber karlar.

Till att laga geväret skaffa kohl och annan follckets betienande till deras underhåld blev Fyllnaden, så att denna dato 200 man, sammaleds uth Commenderat blef.

d.19 Julij igenom 6 man upgrofs grundläggning linierne uti Skantzen och sedan Hr Öv Knorring var uti lägret inkommen, så uth Commenderades 100 man med skyflar i Skantzen att upkasta Jordh uhr grafven på vallgången emedan man förr ej kunnadt grefva för den vädska som af ränge vädret var i jorden.

Vallpåhlar giordes sammaleds af 24 man  800 stycken. Fachiner giordes i lika måtto af 19 man  370 st

Summa 144 man föruthan smeder och kåhlare, så väl som andra förrättningar till Follckets underhåld som förband hvar till manskapet erfordras.

Dato. afreste Öfversten igen.   Kommentar/HJ: det är första gången som ’underhållspersonal’ nämns, men dessa – hur många de nu var för att ge daglig service åt flera hundra man – spelar naturligtvis en mycket stor roll för att projektet ska kunna drivas i den takt som planerats. Förutom de som skötte mathållningen fanns förmodligen ett stort antal hästskötare för hästarnas vård och utfodring. Det var vanligt att smeder även kunde fungera som hovslagare.

18 Julij. Fachine Hr Öv-l Comp 7 r 2 man  44   man Hr Cap Swartzhof     7 r    42 m   1440 giorde desse Hr Cap Planting 4   3 man   27

Vallpåhlar  Hr Öv-l   3  Hr Cap Swartzhof   1 r 2 man desse giorde 2005 st. påhlar  Hr Cap Planting    4 r

Badstugu arbete af Hr Cap Swartzhof   3 man    Proviant huuset af dito Comp    9 Timbrets framsläpande och inkasta i strömmen af dito Comp     7    Smeder och kåhlare af   alla     3 Comp    6

Af Hr Öv-l Comp till att mahla och (byggia aftog?)       Att uplyfta Liniorne på Skantzens grundlägning af Hr Cap Swartzhof            5       Summa är 201

Dato ankom Bonden Jonas Olsson från Heede medh Befallningsman Bärtill Allexanders Breef och pass af d. 12 Julij 1700. på Andersöhn Dat. och hade med sigh 75 st. skyflar 9 st. hackor, 21 pickor hvilka Hr Cap Planting quitterade uppå Hr Öv-l befallning och samma pass Sedel. och Blefvo de strax merkte med inhugget i hvardera.

Dato om aftonen ankom krig prästen Hr Lars Booman. Dato om aftonen ankom Hr Öfverste Knorring till Långå by.

Kommentar HJ: Redskapens träskaft, byggnader och föremål märktes med tre kronor som i lilla riksvapnet, det som används än idag inom försvar, offentlig verksamhet och även på idrottskläder. Så kallad ’kronmärkning’.

d.17 Julij ankom en Bonde från Hede Svän (?) med 29 st. sköflar och 12 st. hackor hvar ibland den ena var sönder och odugl. detta är från Frösön afsendt efter Hr Gen: Majorens befallning som Hr Öfversten Hårdh till länsman Alexander Polack här skriftl.af d.13 Julij Samma Sedel sändes tillbaka och der under quitterades af Hr Cap Planting som Hr Öv-l befalte, och blef desse sköflar och hackor strax merkte med                              inhugget på hvar och en.

Fachiner till Skantzen Hr Öv-l Comp   5 rotar  30 man Hr CapSwartzhof  4 r  24m    giorde 901 Fachin.  Hr Cap Planting  5 r   30m

Vallpåhlar till Skantzen att fastslå Fachinerne medh  Hr Öv-l Comp 2 rotar 12   Hr Cap Swartzhof    5    997 st.giordes af detta manskapet. Hr Cap Planting Comp      2 rotar     12

Till Timbrets upsläpande uthur åhn och in uti Skantzen    Hr Öv-l Comp  2 rotar 12  Hr Cap Swartzhof       4 rotar 24  man   giorde arbetet den dagen att   Hr Cap Planting  2 r   12     att 184 st updrogs

Till proviant huusets förfärdigande af Hr Cap Swartzhofs Comp 12 man   Till Badstuguns förfärdigande af dito Comp 12 man

Summa 186 och dess utan af hvart Comp 2 smeder och kåhlare som giorde Compagnie och annadt Cronones arbete med smidande.

Kommentar HJ: Fachiner är risknippen[faksiner]  som pålades fast som hinder. Ordet fascist anses ha sitt ursprung i benämningen. Med fascism menas en form av ickedemokratisk, revolutionär ultranationalism med elitstyre och diktatur där  förtryck sker av politiskt oliktänkande och av människor som inte accepteras av någon anledning.

16 Julij Continuerades på Proviant huuset som den 12 begyntes för alla 3 Companier att inläggia det som Befallningsman hit föra låter, som han intet hade rum i Byen att inläggia hvar till togs af Hr Cap Swartzhofs Comp till att begynna en Badstugu 14 man

Till att hielpa med Timbrets framförande uhr skogen ½ mihl från Skantzen och det i Elfven inkasta och her vidh Elfven att emottaga och Fästa mitt för Skantzen Emplojerade af Hr Cap Swartzhofs Comp medh Corporaler 23 man

Näfver att taga af Hr Öv-l 12 man Hr Cap Swartzhof 15 och af Hr Cap Planting 18 man granbarkar att taga af Hr Öv-l 42 man Hr Cap Swartzhof 14 man och af Hr Cap Planting 12 man

Vidior att giöra till Timbrets häftande och updragande af Hr Öv-l Comp 6 man Hr Cap Swartzhof 7 Hr Cap Planting 6 man

Måsa att rifva i skogen och frambära till nya Skantz platsen och proviants huuset, af Hr Öv-l Comp 6 Hr Cap Swartzhof 7 och Hr Cap Planting 7 man. Summa 205 man hvar ibland Corporaler inrächnats

Samma dato, ankom Hr Gen Majorens ordres skriftel. dat. d. 14 Hujus Skantzarbete på den uthsedde platsen skulle fortsättas

Kommentar/HJ: ”Emplojera”, från engelskans  ’employ’ = anställa! ”Vidior”, vidjor [om ordet inte har annan betydelse] vridna av björksly eller gran tillverkades och användes istället för rep för att bunta ihop timret och flotta det på ’Långåå å’. Timret hade avverkats i området intill berget Hovden, ett par kilometer väster om byn. Den här dagen kom även skriftlig order från Generalmajoren om att arbetet med skansen skulle fortsättas på den nya plats han utsett — (”Hujus” är latin och betyder samma månad/EJB: Erik J Bergström)

15 Julij förrättade Pastor Hindrik Drake en predikan uti Lägret. Dato regnade hela dagen

14 Julij år 1700 Dito Proberades det nya flyt gevehret med ett skått till Taflan – nembl.Hr Cap. Swartzhofs och Hr Cap. Plantings Compagnier om morgon efter Corum, emedan Hr Öv-l Comp tillförende hade med dess gevähr under marchen proberat, Så sköt det nu intet men likvähl uthtogo dess 14 dagars Proviant utur Långå by och det till Lägret bära måste. Och såsom kl 9 straxt begynte regna hvar medh hela dagen Continuerades så kunde intet vidare arbete företagas allenast manskapet uti deras Tält rensade sitt gevähr efter skiutningen och det färdigt giorde

Kommentar/HJ: Geväret som började tillverkas för fyra dagar sedan  kunde nu provas men tydligen utan förväntat resultat. I tälten pågick vapenvård då man inte kunde arbeta med bygget på grund av regn. Proviant, alltså mat för två veckor, bars från byn till lägret. Med tanke på att Långå vid den tiden kanske hade ett tjugotal produktiva gårdar kan tänkas att en stor del hade kommit utifrån men lagrats i byns lador. Det var en omfattande matleverans som skulle mätta runt fem hundra soldater i två veckor.

 

Här finns noteringar från tidigare datum

”Protocoll. Som efter Hr General Major och Landshöfdingens Högvälborne Hr Axell von Shaars Breef och befallningh af d 9 Julij 1700 är hållit vidh Långå Campement och Skantz arbete nembl.

d.29 Junij efter förrättad gudstienst vidh middags tiden marcherade Hr Öfversteleutenant Bruchner  med sitt Compagnie till Långå Skantz och blef då tälterne samma dag utslagne.

Kommentar/HJ: Den 29 juni år 1700 var en tisdag. Hela projektet inleds med gudstjänst. Religion och Gudstro var viktiga och motiverande inslag i soldaternas vardag och disciplin. Just den här gudstjänstens tema och budskap var förmodligen att välsigna hela åtagandet, stödja och skapa motivation i arbetet och ge hela satsningen legitimitet. Manskapet skulle känna att de var delaktiga i något stort och betydelsefullt. Gudstjänsten markerar inledningen till den krävande och ansvarsfulla uppgiften. Vid tillfället kan ett par hundra man ha deltagit . Det omfattande tältlägret arrangerades vid ankomst och manskapet ordnade en stor del av sin mathållning med den proviant de medförde som personlig utrustning. Att tälten blev ”utslagne” betyder att de blev uppsatta.

d.30 Dito.Blef de nödtorftige huusen så för officerare, som för de gemene opbygte och begaf sigh Hr Öfverstel.med Hr Capitien Swartzhof på alla de omkring liggande vägar och advenuer de samma att Besigtiga.

d.1 och 2 Julij förrättades gudstiensten uti Lägret, och kom efter middagen Hr Capitien Planting med sitt Compagnie inmarcherande och upslogo Tälterne.”                                                             

”d.3 [3 juli]  Dito. refs omkull det gambla värket på Skantzen som mest var förfallet och giordes platzen reen och drogs fram nytt Timber med 200 man.”

Kommentar/HJ: Den ’gamla skansen’ låg ett hundratal meter ’nedströms’ den nuvarande och uppfördes som ett fyrkantigt fort 1658, tretton år efter freden i Brömsebro. När Karl XI besökte den skansen strax före midsommar 1685 ansåg han att den inte var mycket värd: ”Bara skit för en tunna guld” lär han ha sagt. Det kan nog ha varit så även om prislappen verkar vara i överkant. Sommaren 1700 var den skansen förfallen och svårt sargad efter anfall från norska soldater. På översiktskartan med den nuvarande skansen har någon i efterhand, med blyerts, ritat in den gamla skansen, förmodligen för att markera och förklara dess läge. Det timmer som dras fram av 200 man har troligen avverkats av byns bönder under vintern 1699/1700 väster om Långå by. Timret flottades i buntar på Långåå, alltså Långåljusnan. Att platsen rensades och gjordes ’ren’ hör till militärens tradition att städa upp efter sig. Samma mönster upprepades i början av 1800-talet när skansen avvecklades. Alla byggnader och all materiel togs bort. Löpgravar och  källargrunder fylldes igen. Utom krutkällaren under gamla mangårdsbyggnaden på grannfastigheten, gården ’Skansen’ som är intakt än idag.

d.4 Dito. [4 juli]  fallit så stort slagh regn hela dagen att intet kunde företagas eller uträttas

d.5 dito. [5 juli] stickades af på gambla platsen ett regulert värk bestående af 4 Bastioner. Emedan det förre så varit af den storleek att ett Compagnie kunde der uti rymmas och det samma för defendera, och begyntes hugga timber tillreds och anskaffa dess materialer.

Kommentar/HJ Ett kompani kan bestå av 80 till 200 soldater. Manskapet vid Långå Skans dimensionerades efter behov och senare finns uppgifter om att där kan ha varit 120 man, närmast att betrakta som en vaktstyrka. ’Kompani’ kommer av latinets cum och panis och syftar på ’matlag’ (panis är ju ordet för bröd; cum panis = med bröd).

d.6. dito. [6 juli] arbetades heela dagen med 200 man på Skantzen och gjordes 3 hvarf högt omkring med Banquett allt af Timber.

d.7 dito. [7 juli] var mycket räng väder och kom om quälden till lägret Höghvählborne Hr General Major von Shaar med en Suit av officerare och blef då platsen för obeqvämt Judicierat, och en annan plats till Skantzens opbyggande uthsedt.

Kommentar/HJ Här händer det plötsliga och oväntade saker under några kvällstimmar. Det var en mycket prominent delegation  som anlände den kvällen. För första gången är en general på plats, von Shaar och med honom flera officerare. von Shaar bildar sig snabbt en uppfattning, redan efter ankomst, om hela satsningen i Långådalen och har tydligen befogenhet att fatta beslut, även av mer drastisk karaktär. Platsen för den nya skansen, som redan börjat byggas, döms ut och en annan plats, den nuvarande, utses. Frågan är om bygget av misstag hade påbörjats på fel plats? Det fanns ju ritningar för den skans vi ser idag i en helt annan form och annat format än den som börjat byggas under veckan som gått. En avgörande dag för Långå Skans. Alternativet med en fyrkantig skans slopas. Likaså tanken på att lägga en skans på holmen strax utanför, Bäkerholmen i Långåå. von Shaar är bestämd och ’beslutsför’ och så får det bli.

d.8 [8 juli] förrättades gudstiensten och blef efter middagen af Hr Major von Wulffen ett annat Irregulert värk utstuckit.

Kommentar/HJ. Från ord till handling. Det nya, nuvarande läget,  för skansen stakas ut i dess oregelbundna, stjärnform, för all framtid.

d.9 [9 juli] om aftonen kom ordres från Hr General Majoren från Heede prästgård huru vacht och arbetet skulle förrättas, och blef samma dato till arbete fölliande redskap brukat nembl.

Till gran barckar till nödtorftigt husbyggningar att inhämpta och i förråd hafva.

Af Hr Öfversteleutenantens Compagnie 54 man hämptade 4 till mans giör 216 af Hr Capitien Swartzhofs Compagnie 60 man à 4 giör 240 af Hr Cap Planting 50 man à 4 200. Summa 164 man som hämptade 650. och 12 man med en Corporal af hvart Compagnie giör 30 man att hugga timmer stockar, och giör tillsammans 200 man.

d.10 [10 juli] Dito skreef Hr Öfverstel. till Hr General Major om den utsedde platzens Beskaffenhet och förfråga om der på skulle byggias. Näfver att hämpta till nödtorftige husbyggninger.

 1. Hr Öfversteleutenantens 29 man hämptade à 2 Böhlor eller pund och 11 man à (skymd text)
  1. Hr Capitien Swartzhof 52 man à 3 Knippor näfver eller pund.
  2. Hr Capitien Planting 25 man à 3 dito

  Summa 106 man och 200 knippor

  Skåttkiärror att förfärdiga till Skantzarbete.

  1. Hr Öfverstel. 16 man giorde 8 st. skåttkiärror
  2. Hr Cap. Swartzhof 20 man 10 st dito
  3. Hr Cap. Planting 12 man 6 st. dito

  Summa 48 man 24 skåttkiärror och 12 man med en Corporal att hugga Timber stockar af hvart Compagnie à 36 man gemene och underofficerare af Hr Cap Swartzhof Comp    190    de öfriga 10 kåhlat och smidt

  d.11 [11 juli] Dito Näfver att hämpta

  1. af Hr Öv-l. 36 man á 2 bundt
  2. Hr Cap.Swartzhof 42 man á 2 dito
  3. Hr Cap. Planting 30 man à 2 dito Summa 108 man med 216 bundt näfver.

  Skåttkiärror att giöra

  1. Hr Övl. 16 man 8 st.
  2. Hr Cap Swartzhof 20 man 10 st.
  3. Hr Cap. Planting 12 man 6 st. Summa 48 man 24 st. skåttkiärror

  Timberstockar att hugga i skogen till nödige huus å väl som till Skantz arbete

  1. Hr Övl. 12 man
  2. Hr Cap. Swartzhof 12 man med en underofficerare och Corporal
  3. Hr Cap. Planting 12 man med en Corporal

  Summa 36 man gemene föruthan 3 Corporaler och en underofficer. De öfrige 8 man hafva kåhlat och smidit till Compagnie gevehr och annat, Summa 200 man                                                                     [Kommentar/HJSkottkärrorna är nödvändiga för att få jordmassorna på plats. Fortfarande finns inget säkert svar på varifrån massorna hämtades. En teori är att de togs vid gården Backen ett par kilometer från skansen där man idag finner en stor fördjupning ”Storgrubban” i slänten nedanför berget. Skansens jordvallar beräknas innehålla 10 000 kubikmeter. Björknäver är framförallt ett viktigt byggnadsmaterial för tätning av yttertak som sedan täcktes med grästorv, ”torvtak”. Med skickliga hantverkare kunde man till och med smida gevär på plats enligt protokollet. Egna kolare bidrog med värmeenergi åt processen.

  af Hr Cap. Swartzhof 12 man,

  af Hr Cap. Planting 12 man

  vidior till reep för Timbret uhr siön att updraga på Landet.

  af Hr Öv-l. Comp. 6 man

  af hr Capitieners Compagnier hvardera 6 giör 12 man

   

  Måsa att rifva och frambära uhr skogen af hr Öv-l. Comp. 18 man af Hr Cap. Swartzhof Comp 36 man af Hr Cap. Planting Comp 30 man

  Till att Timbra på ett litet Proviant huus för officerares behof af Hr Öv-l. Comp 6 man Begyntes till att timbra på en Proviant bod för alla Compagnier med 2 rum af Hr Cap. Swartzhof 10

  Till att emottaga timbret i Elfven med Båtar, af Hr Cap. Swartzhofs Comp. 12  denna dato med 166 arbetadt som förbemelt, och när som alt huggne timber i skogen i förbenämnde dagar under Sergeanten Dellvichs upsicht blef räknadt, var det 1090 stockar.

  Dato efter middagen emot aftonen flöttades Tälterne utaf sitt förre ståndh för regnet skull som hade giordt platsen sumpigt der de tillförende stodo och blef nu Fronten stäldt mot Skantzen mot väst uti en Liniea

  Dato emot aftonen begynte regna och Continuerade heela natten.

  12 Julij Timber att hugga af Hr Övl. Comp: 12 manaf Hr Cap. Swartzhof 12 man,   af Hr Cap. Planting 12 man  vidior till reep för Timbret uhr siön att updraga på Landet.  af Hr Öv-l. Comp. 6 man  af hr Capitieners Compagnier hvardera 6 giör 12 man  Måsa [mossa användes som tätning mellan timmerväggarnas stockar och till isolering i bl a golv] att rifva och frambära uhr skogen af hr Öv-l. Comp. 18 manaf   Hr Cap. Swartzhof Comp 36  man  af Hr Cap. Planting Comp 30 man

  Till att Timbra på ett litet Proviant huus för officerares behof af Hr Öv-l. Comp 6 man

  Begyntes till att timbra på en Proviant bod för alla Compagnier med 2 rum af Hr Cap.  Swartzhof 10 Till att emottaga timbret i Elfven med Båtar, af Hr Cap. Swartzhofs Comp. 12

  denna dato med 166 arbetadt som förbemelt, och när som alt huggne timber i skogen i förbenämnde dagar under Sergeanten Dellvichs upsicht blef räknadt, var det 1090 stockar.

  Dato efter middagen emot aftonen flöttades Tälterne utaf sitt förre ståndh för regnet skull som hade giordt platsen sumpigt der de tillförende stodo och blef nu Fronten stäldt mot Skantzen mot väst uti en Liniea

  Dato emot aftonen begynte regna och Continuerade heela natten

  13 Julij   dito Firades den allminne Böndagen, och blef Guds tiensten tvänne gånger i Lägret förrättadh af Pastoren i Heede Hr Hindrik Drache.  Dato regnade heela dagen