Så byggdes Långå Skans sommaren 1700

’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september.

d.19 Julij igenom 6 man upgrofs grundläggning linierne uti Skantzen och sedan Hr Öv Knorring var uti lägret inkommen, så uth Commenderades 100 man med skyflar i Skantzen att upkasta Jordh uhr grafven på vallgången emedan man förr ej kunnadt grefva för den vädska som af ränge vädret var i jorden.

Vallpåhlar giordes sammaleds af 24 man  800 stycken. Fachiner giordes i lika måtto af 19 man  370 st

Summa 144 man föruthan smeder och kåhlare, så väl som andra förrättningar till Follckets underhåld som förband hvar till manskapet erfordras.

Dato. afreste Öfversten igen.   Kommentar/HJ: det är första gången som ’underhållspersonal’ nämns, men dessa – hur många de nu var för att ge daglig service åt flera hundra man – spelar naturligtvis en mycket stor roll för att projektet ska kunna drivas i den takt som planerats. Förutom de som skötte mathållningen fanns förmodligen ett stort antal hästskötare för hästarnas vård och utfodring. Det var vanligt att smeder även kunde fungera som hovslagare.

18 Julij. Fachine Hr Öv-l Comp 7 r 2 man  44   man Hr Cap Swartzhof     7 r    42 m   1440 giorde desse Hr Cap Planting 4   3 man   27

Vallpåhlar  Hr Öv-l   3  Hr Cap Swartzhof   1 r 2 man desse giorde 2005 st. påhlar  Hr Cap Planting    4 r

Badstugu arbete af Hr Cap Swartzhof   3 man    Proviant huuset af dito Comp    9 Timbrets framsläpande och inkasta i strömmen af dito Comp     7    Smeder och kåhlare af   alla     3 Comp    6

Af Hr Öv-l Comp till att mahla och (byggia aftog?)       Att uplyfta Liniorne på Skantzens grundlägning af Hr Cap Swartzhof            5       Summa är 201

Dato ankom Bonden Jonas Olsson från Heede medh Befallningsman Bärtill Allexanders Breef och pass af d. 12 Julij 1700. på Andersöhn Dat. och hade med sigh 75 st. skyflar 9 st. hackor, 21 pickor hvilka Hr Cap Planting quitterade uppå Hr Öv-l befallning och samma pass Sedel. och Blefvo de strax merkte med inhugget i hvardera.

Dato om aftonen ankom krig prästen Hr Lars Booman. Dato om aftonen ankom Hr Öfverste Knorring till Långå by.

Kommentar HJ: Redskapens träskaft, byggnader och föremål märktes med tre kronor som i lilla riksvapnet, det som används än idag inom försvar, offentlig verksamhet och även på idrottskläder. Så kallad ’kronmärkning’.

d.17 Julij ankom en Bonde från Hede Svän (?) med 29 st. sköflar och 12 st. hackor hvar ibland den ena var sönder och odugl. detta är från Frösön afsendt efter Hr Gen: Majorens befallning som Hr Öfversten Hårdh till länsman Alexander Polack här skriftl.af d.13 Julij Samma Sedel sändes tillbaka och der under quitterades af Hr Cap Planting som Hr Öv-l befalte, och blef desse sköflar och hackor strax merkte med                              inhugget på hvar och en.

Fachiner till Skantzen Hr Öv-l Comp   5 rotar  30 man Hr CapSwartzhof  4 r  24m    giorde 901 Fachin.  Hr Cap Planting  5 r   30m

Vallpåhlar till Skantzen att fastslå Fachinerne medh  Hr Öv-l Comp 2 rotar 12   Hr Cap Swartzhof    5    997 st.giordes af detta manskapet. Hr Cap Planting Comp      2 rotar     12

Till Timbrets upsläpande uthur åhn och in uti Skantzen    Hr Öv-l Comp  2 rotar 12  Hr Cap Swartzhof       4 rotar 24  man   giorde arbetet den dagen att   Hr Cap Planting  2 r   12     att 184 st updrogs

Till proviant huusets förfärdigande af Hr Cap Swartzhofs Comp 12 man   Till Badstuguns förfärdigande af dito Comp 12 man

Summa 186 och dess utan af hvart Comp 2 smeder och kåhlare som giorde Compagnie och annadt Cronones arbete med smidande.

Kommentar HJ: Fachiner är risknippen[faksiner]  som pålades fast som hinder. Ordet fascist anses ha sitt ursprung i benämningen. Med fascism menas en form av ickedemokratisk, revolutionär ultranationalism med elitstyre och diktatur där  förtryck sker av politiskt oliktänkande och av människor som inte accepteras av någon anledning.

16 Julij Continuerades på Proviant huuset som den 12 begyntes för alla 3 Companier att inläggia det som Befallningsman hit föra låter, som han intet hade rum i Byen att inläggia hvar till togs af Hr Cap Swartzhofs Comp till att begynna en Badstugu 14 man

Till att hielpa med Timbrets framförande uhr skogen ½ mihl från Skantzen och det i Elfven inkasta och her vidh Elfven att emottaga och Fästa mitt för Skantzen Emplojerade af Hr Cap Swartzhofs Comp medh Corporaler 23 man

Näfver att taga af Hr Öv-l 12 man Hr Cap Swartzhof 15 och af Hr Cap Planting 18 man granbarkar att taga af Hr Öv-l 42 man Hr Cap Swartzhof 14 man och af Hr Cap Planting 12 man

Vidior att giöra till Timbrets häftande och updragande af Hr Öv-l Comp 6 man Hr Cap Swartzhof 7 Hr Cap Planting 6 man

Måsa att rifva i skogen och frambära till nya Skantz platsen och proviants huuset, af Hr Öv-l Comp 6 Hr Cap Swartzhof 7 och Hr Cap Planting 7 man. Summa 205 man hvar ibland Corporaler inrächnats

Samma dato, ankom Hr Gen Majorens ordres skriftel. dat. d. 14 Hujus Skantzarbete på den uthsedde platsen skulle fortsättas

Kommentar/HJ: ”Emplojera”, från engelskans  ’employ’ = anställa! ”Vidior”, vidjor [om ordet inte har annan betydelse] vridna av björksly eller gran tillverkades och användes istället för rep för att bunta ihop timret och flotta det på ’Långåå å’. Timret hade avverkats i området intill berget Hovden, ett par kilometer väster om byn. Den här dagen kom även skriftlig order från Generalmajoren om att arbetet med skansen skulle fortsättas på den nya plats han utsett — (”Hujus” är latin och betyder samma månad/EJB: Erik J Bergström)

15 Julij förrättade Pastor Hindrik Drake en predikan uti Lägret. Dato regnade hela dagen

14 Julij år 1700 Dito Proberades det nya flyt gevehret med ett skått till Taflan – nembl.Hr Cap. Swartzhofs och Hr Cap. Plantings Compagnier om morgon efter Corum, emedan Hr Öv-l Comp tillförende hade med dess gevähr under marchen proberat, Så sköt det nu intet men likvähl uthtogo dess 14 dagars Proviant utur Långå by och det till Lägret bära måste. Och såsom kl 9 straxt begynte regna hvar medh hela dagen Continuerades så kunde intet vidare arbete företagas allenast manskapet uti deras Tält rensade sitt gevähr efter skiutningen och det färdigt giorde

Kommentar/HJ: Geväret som började tillverkas för fyra dagar sedan  kunde nu provas men tydligen utan förväntat resultat. I tälten pågick vapenvård då man inte kunde arbeta med bygget på grund av regn. Proviant, alltså mat för två veckor, bars från byn till lägret. Med tanke på att Långå vid den tiden kanske hade ett tjugotal produktiva gårdar kan tänkas att en stor del hade kommit utifrån men lagrats i byns lador. Det var en omfattande matleverans som skulle mätta runt fem hundra soldater i två veckor.

På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Kunniga hantverkare ingick som specialister, var och en inom sitt område. Sammanlagt var som mest runt 600 man förlagda i tält. För första gången redovisas nu bygget som i detalj dokumenterades, dag för dag, av överstelöjtnanten C. Bruchner, och finns i ett protokoll som kulturpersonligheten och historikern Erik J. Bergström har renskrivit. Protokollet presenteras som ’sommarföljetong’ på Långå Skans hemsida www.langaskans.se under sommaren 2023 från den 1 juli och pågår fram till den 9 september. Kommentarer av Helge Jonsson, projektgruppen för Långå Skans.

Här finns noteringar från tidigare datum

”Protocoll. Som efter Hr General Major och Landshöfdingens Högvälborne Hr Axell von Shaars Breef och befallningh af d 9 Julij 1700 är hållit vidh Långå Campement och Skantz arbete nembl.

d.29 Junij efter förrättad gudstienst vidh middags tiden marcherade Hr Öfversteleutenant Bruchner  med sitt Compagnie till Långå Skantz och blef då tälterne samma dag utslagne.

Kommentar/HJ: Den 29 juni år 1700 var en tisdag. Hela projektet inleds med gudstjänst. Religion och Gudstro var viktiga och motiverande inslag i soldaternas vardag och disciplin. Just den här gudstjänstens tema och budskap var förmodligen att välsigna hela åtagandet, stödja och skapa motivation i arbetet och ge hela satsningen legitimitet. Manskapet skulle känna att de var delaktiga i något stort och betydelsefullt. Gudstjänsten markerar inledningen till den krävande och ansvarsfulla uppgiften. Vid tillfället kan ett par hundra man ha deltagit . Det omfattande tältlägret arrangerades vid ankomst och manskapet ordnade en stor del av sin mathållning med den proviant de medförde som personlig utrustning. Att tälten blev ”utslagne” betyder att de blev uppsatta.

d.30 Dito.Blef de nödtorftige huusen så för officerare, som för de gemene opbygte och begaf sigh Hr Öfverstel.med Hr Capitien Swartzhof på alla de omkring liggande vägar och advenuer de samma att Besigtiga.

d.1 och 2 Julij förrättades gudstiensten uti Lägret, och kom efter middagen Hr Capitien Planting med sitt Compagnie inmarcherande och upslogo Tälterne.”                                                             

”d.3 [3 juli]  Dito. refs omkull det gambla värket på Skantzen som mest var förfallet och giordes platzen reen och drogs fram nytt Timber med 200 man.”

Kommentar/HJ: Den ’gamla skansen’ låg ett hundratal meter ’nedströms’ den nuvarande och uppfördes som ett fyrkantigt fort 1658, tretton år efter freden i Brömsebro. När Karl XI besökte den skansen strax före midsommar 1685 ansåg han att den inte var mycket värd: ”Bara skit för en tunna guld” lär han ha sagt. Det kan nog ha varit så även om prislappen verkar vara i överkant. Sommaren 1700 var den skansen förfallen och svårt sargad efter anfall från norska soldater. På översiktskartan med den nuvarande skansen har någon i efterhand, med blyerts, ritat in den gamla skansen, förmodligen för att markera och förklara dess läge. Det timmer som dras fram av 200 man har troligen avverkats av byns bönder under vintern 1699/1700 väster om Långå by. Timret flottades i buntar på Långåå, alltså Långåljusnan. Att platsen rensades och gjordes ’ren’ hör till militärens tradition att städa upp efter sig. Samma mönster upprepades i början av 1800-talet när skansen avvecklades. Alla byggnader och all materiel togs bort. Löpgravar och  källargrunder fylldes igen. Utom krutkällaren under gamla mangårdsbyggnaden på grannfastigheten, gården ’Skansen’ som är intakt än idag.

d.4 Dito. [4 juli]  fallit så stort slagh regn hela dagen att intet kunde företagas eller uträttas

d.5 dito. [5 juli] stickades af på gambla platsen ett regulert värk bestående af 4 Bastioner. Emedan det förre så varit af den storleek att ett Compagnie kunde der uti rymmas och det samma för defendera, och begyntes hugga timber tillreds och anskaffa dess materialer.

Kommentar/HJ Ett kompani kan bestå av 80 till 200 soldater. Manskapet vid Långå Skans dimensionerades efter behov och senare finns uppgifter om att där kan ha varit 120 man, närmast att betrakta som en vaktstyrka. ’Kompani’ kommer av latinets cum och panis och syftar på ’matlag’ (panis är ju ordet för bröd; cum panis = med bröd).

d.6. dito. [6 juli] arbetades heela dagen med 200 man på Skantzen och gjordes 3 hvarf högt omkring med Banquett allt af Timber.

d.7 dito. [7 juli] var mycket räng väder och kom om quälden till lägret Höghvählborne Hr General Major von Shaar med en Suit av officerare och blef då platsen för obeqvämt Judicierat, och en annan plats till Skantzens opbyggande uthsedt.

Kommentar/HJ Här händer det plötsliga och oväntade saker under några kvällstimmar. Det var en mycket prominent delegation  som anlände den kvällen. För första gången är en general på plats, von Shaar och med honom flera officerare. von Shaar bildar sig snabbt en uppfattning, redan efter ankomst, om hela satsningen i Långådalen och har tydligen befogenhet att fatta beslut, även av mer drastisk karaktär. Platsen för den nya skansen, som redan börjat byggas, döms ut och en annan plats, den nuvarande, utses. Frågan är om bygget av misstag hade påbörjats på fel plats? Det fanns ju ritningar för den skans vi ser idag i en helt annan form och annat format än den som börjat byggas under veckan som gått. En avgörande dag för Långå Skans. Alternativet med en fyrkantig skans slopas. Likaså tanken på att lägga en skans på holmen strax utanför, Bäkerholmen i Långåå. von Shaar är bestämd och ’beslutsför’ och så får det bli.

d.8 [8 juli] förrättades gudstiensten och blef efter middagen af Hr Major von Wulffen ett annat Irregulert värk utstuckit.

Kommentar/HJ. Från ord till handling. Det nya, nuvarande läget,  för skansen stakas ut i dess oregelbundna, stjärnform, för all framtid.

d.9 [9 juli] om aftonen kom ordres från Hr General Majoren från Heede prästgård huru vacht och arbetet skulle förrättas, och blef samma dato till arbete fölliande redskap brukat nembl.

Till gran barckar till nödtorftigt husbyggningar att inhämpta och i förråd hafva.

Af Hr Öfversteleutenantens Compagnie 54 man hämptade 4 till mans giör 216 af Hr Capitien Swartzhofs Compagnie 60 man à 4 giör 240 af Hr Cap Planting 50 man à 4 200. Summa 164 man som hämptade 650. och 12 man med en Corporal af hvart Compagnie giör 30 man att hugga timmer stockar, och giör tillsammans 200 man.

d.10 [10 juli] Dito skreef Hr Öfverstel. till Hr General Major om den utsedde platzens Beskaffenhet och förfråga om der på skulle byggias. Näfver att hämpta till nödtorftige husbyggninger.

 1. Hr Öfversteleutenantens 29 man hämptade à 2 Böhlor eller pund och 11 man à (skymd text)
  1. Hr Capitien Swartzhof 52 man à 3 Knippor näfver eller pund.
  2. Hr Capitien Planting 25 man à 3 dito

  Summa 106 man och 200 knippor

  Skåttkiärror att förfärdiga till Skantzarbete.

  1. Hr Öfverstel. 16 man giorde 8 st. skåttkiärror
  2. Hr Cap. Swartzhof 20 man 10 st dito
  3. Hr Cap. Planting 12 man 6 st. dito

  Summa 48 man 24 skåttkiärror och 12 man med en Corporal att hugga Timber stockar af hvart Compagnie à 36 man gemene och underofficerare af Hr Cap Swartzhof Comp    190    de öfriga 10 kåhlat och smidt

  d.11 [11 juli] Dito Näfver att hämpta

  1. af Hr Öv-l. 36 man á 2 bundt
  2. Hr Cap.Swartzhof 42 man á 2 dito
  3. Hr Cap. Planting 30 man à 2 dito Summa 108 man med 216 bundt näfver.

  Skåttkiärror att giöra

  1. Hr Övl. 16 man 8 st.
  2. Hr Cap Swartzhof 20 man 10 st.
  3. Hr Cap. Planting 12 man 6 st. Summa 48 man 24 st. skåttkiärror

  Timberstockar att hugga i skogen till nödige huus å väl som till Skantz arbete

  1. Hr Övl. 12 man
  2. Hr Cap. Swartzhof 12 man med en underofficerare och Corporal
  3. Hr Cap. Planting 12 man med en Corporal

  Summa 36 man gemene föruthan 3 Corporaler och en underofficer. De öfrige 8 man hafva kåhlat och smidit till Compagnie gevehr och annat, Summa 200 man                                                                     [Kommentar/HJSkottkärrorna är nödvändiga för att få jordmassorna på plats. Fortfarande finns inget säkert svar på varifrån massorna hämtades. En teori är att de togs vid gården Backen ett par kilometer från skansen där man idag finner en stor fördjupning ”Storgrubban” i slänten nedanför berget. Skansens jordvallar beräknas innehålla 10 000 kubikmeter. Björknäver är framförallt ett viktigt byggnadsmaterial för tätning av yttertak som sedan täcktes med grästorv, ”torvtak”. Med skickliga hantverkare kunde man till och med smida gevär på plats enligt protokollet. Egna kolare bidrog med värmeenergi åt processen.

  af Hr Cap. Swartzhof 12 man,

  af Hr Cap. Planting 12 man

  vidior till reep för Timbret uhr siön att updraga på Landet.

  af Hr Öv-l. Comp. 6 man

  af hr Capitieners Compagnier hvardera 6 giör 12 man

   

  Måsa att rifva och frambära uhr skogen af hr Öv-l. Comp. 18 man af Hr Cap. Swartzhof Comp 36 man af Hr Cap. Planting Comp 30 man

  Till att Timbra på ett litet Proviant huus för officerares behof af Hr Öv-l. Comp 6 man Begyntes till att timbra på en Proviant bod för alla Compagnier med 2 rum af Hr Cap. Swartzhof 10

  Till att emottaga timbret i Elfven med Båtar, af Hr Cap. Swartzhofs Comp. 12  denna dato med 166 arbetadt som förbemelt, och när som alt huggne timber i skogen i förbenämnde dagar under Sergeanten Dellvichs upsicht blef räknadt, var det 1090 stockar.

  Dato efter middagen emot aftonen flöttades Tälterne utaf sitt förre ståndh för regnet skull som hade giordt platsen sumpigt der de tillförende stodo och blef nu Fronten stäldt mot Skantzen mot väst uti en Liniea

  Dato emot aftonen begynte regna och Continuerade heela natten.

  12 Julij Timber att hugga af Hr Övl. Comp: 12 manaf Hr Cap. Swartzhof 12 man,   af Hr Cap. Planting 12 man  vidior till reep för Timbret uhr siön att updraga på Landet.  af Hr Öv-l. Comp. 6 man  af hr Capitieners Compagnier hvardera 6 giör 12 man  Måsa [mossa användes som tätning mellan timmerväggarnas stockar och till isolering i bl a golv] att rifva och frambära uhr skogen af hr Öv-l. Comp. 18 manaf   Hr Cap. Swartzhof Comp 36  man  af Hr Cap. Planting Comp 30 man

  Till att Timbra på ett litet Proviant huus för officerares behof af Hr Öv-l. Comp 6 man

  Begyntes till att timbra på en Proviant bod för alla Compagnier med 2 rum af Hr Cap.  Swartzhof 10 Till att emottaga timbret i Elfven med Båtar, af Hr Cap. Swartzhofs Comp. 12

  denna dato med 166 arbetadt som förbemelt, och när som alt huggne timber i skogen i förbenämnde dagar under Sergeanten Dellvichs upsicht blef räknadt, var det 1090 stockar.

  Dato efter middagen emot aftonen flöttades Tälterne utaf sitt förre ståndh för regnet skull som hade giordt platsen sumpigt der de tillförende stodo och blef nu Fronten stäldt mot Skantzen mot väst uti en Liniea

  Dato emot aftonen begynte regna och Continuerade heela natten

  13 Julij   dito Firades den allminne Böndagen, och blef Guds tiensten tvänne gånger i Lägret förrättadh af Pastoren i Heede Hr Hindrik Drache.  Dato regnade heela dagen