Paviljongen på plats i Långå Skans

Investeringar i bevarande och kompletteringar med installationer fortsätter planenligt i Långå Skans. Den efterlängtade paviljongen är nu på plats. Helge Jonsson utvecklade idén om att skansen borde ha en paviljon i stil med de byggtraditioner som var typiska för gamla regementen, gjorde en skiss och ansökte om medfinansiering hos länsstyrelsen. Under våren beviljades medel ur det statliga anslaget för kulturvård. Projektgruppen för Långå Skans upphandlade entreprenaden och Allan Blomkvist i Långå fick uppdraget. Tillsammans med Aksel Paasche genomförde han bygget och den stilenliga paviljongen är nu på plats, rejält virke, åttkantig och stormsäkrad för framtida klimatpåverkan.

Foto: Elin Settling