Kulturchefen på uppskattat besök

Kommunantikvarien och chefen för Härjedalens Fjällmuséum, Ola Hanneryd, har besökt Långå Skans och gjort en noga genomförd granskning med sin sakkunskap, sin erfarenhet av fornlämningar och deras vårdbehov och gav uppskattning för det arbete som utförts på skansen de senaste tio åren. Han var själv med och förberedde det brev som landshövdingen skickade i juli 2012, som svar på ett ’uppriktigt’ brev Helge Jonsson hade skickat till dåvarande landshövdingen. Skansen var ’igenväxt’ påpekades det bland annat. I uppmaningen från landshövdingen fanns en vädjan om att lokala krafter måste hjälpa till att vårda kulturarven i länet. Statens resurser räcker inte till ens för de tjugotal prioriterade fornlämningarna. Därför bildades en projektgrupp med Liselott Prestjan, Staffan Prestjan och Helge Jonsson för att rusta upp och göra Långå Skans till den uppskattade besöksplats den är idag. Närmare två tusen besökare beräknas för i år!