Långå Skans historia kan få stöd av AI-robot

Utvecklingen inom AI, Artificiell Intelligens, går framåt och nu finns en robot som kan tolka gammal handskriven text från 1600-, 1700- och 1800-talen. Den nya tekniken välkomnas av projektgruppen för Långå Skans.

Identifiering, urval och tolkning av handskrivna texter är en trång passage för varje historiskt intresserad person och inte minst för oss, i projektgruppen för Långå Skans, som har ambitionen att synliggöra, tydliggöra och sprida kunskap om Långå Skans med tillhörande historia inom flera relevanta områden, säger Helge Jonsson, som startat ett särskilt projekt för att ta reda på skansens historia.

För de ändamålen har vi ansökt om bidrag från RAÄ, Riksantikvarieämbetet, till ett projekt som under 2024 och 2025 ska klarlägga Långå Skans’ historia för intressenter och allmänhet. Dessutom planeras en version riktad till SO-undervisningen i skolor.

AI-roboten kallas The Swdish Lion I, det svenska AI-lejonet, och har tränats på texter som omfattar 15,6 miljoner ord. Verktyget har tagits fram i samarbete mellan Jämtlands läns Fornskriftsällskap, där landsantikvarie Maria Press i Östersund är ordförande, samt riksarkiven i Sverige och Finland, Stockholms stadsarkiv och ett antal berörda institutioner och forskare.

Med hjälp av roboten går det med automatik att snabbt läsa och analysera stora mängder handskrivet historiskt material. Det innebär en ofantlig lättnad och gör betydelsefullt material lätt tillgängligt för intresserade. Det innebär helt nya möjligheter att digitalisera och förstå innehållet i gamla dokument.

Genom Jämtlands läns Fornskriftsällskap kan vi få värdefull hjälp och kontakt med de resurser som vi behöver i vårt arbete. Ett stort och svårforcerat hinder håller på att försvinna. Dessutom ökar precisionen i arbetet, material bli tillgängligt och möjligt att ’vidareförädla’ genom publicering och spridning till en stor publik, säger Helge Jonsson.

Erik J Bergström, bördig från Glöte, men numera boende i Östersund, har varit till ovärderlig hjälp genom sina efterforskningar i oräkneligt antal arkiv. För ett år sedan, vid 92 års ålder, överlämnade han till projektgruppen i Långå Skans en renskrivning av det protokoll som fördes dagligen under bygget av Långå Skans sommaren 1700. Det finns återgivet på www.langaskans.se Det gav en inblick och förtydliganden om insatsen som ledde till en modern, strategisk försvarsanläggning i ’Långåå-dalen’ där byn Långå ligger i hjärtat av Härjedalen. Efter omfattande renovering och med beskrivande installationer är Långå Skans ett av Sveriges besöksvärda, historiska försvarsobjekt. Dess anor går tillbaka till 1658.