Fortsatt uppdrag till projektgruppen

Vid årsmötet med Långå bys skifteslags samfällighetsförening igår beslutades enhälligt om förlängt uppdrag till Projektgruppen för Långå Skans att fortsätta upprustning, komplettering och marknadsföring av Långå Skans som besöksvärd kulturminnesplats. Liselott Prestjan och Helge Jonsson presenterade en översikt över projektgruppens arbete och uppnådda resultat som fokuserar på bevara, vårda och använda. Nästa år är det tio år sedan projektgruppen inledde sitt arbete i den då svårt igenväxta kulturskatten.
Röjningsarbeten genomfördes inklusive borttagning av stora träd som riskerade att vidfällas och förstöra de historiska jordvallarna. Klimatförändringarna har inverkan överallt. Staten finansierade åtgärderna genom Länsstyrelsens kulturvårdsenhet.

Huvuddelen av de tunga investeringarna som genomförts hittills avrundar den första etappen och Långå Skans är idag ett uppskattat besöksmål. Det innebär att grunden för skansens bevarande är lagd och att vårdåtgärderna har gett den status skansen bör ha. Återstående arbeten består mest av kompletteringar med några föremål, installationer och repliker av kännetecken som finns dokumenterade i gamla ritningar från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Den nuvarande skansen uppfördes sommaren 1700 och ersatte då en mindre försvarsanläggning som stod klar på 1680-talet.

I projektgruppens verksamhetsplan för nästa år ska kontakter tas med andra intressenter som hembygdsföreningar, Fjällmuséet i Funäsdalen samt Hemvärnet där den återskapade Fältjägarbataljonen kan ha visst intresse av skansen.

Finansieringen av åtgärderna sker via anslag från Länsstyrelsen, Härjedalens kommun, kraftindustrins bygdemedel och enskilda bland annat i form av betydande frivilliga arbetsinsatser. Bysamfällighetens fond för turismfrämjande används.